Οι σύγχρονοι αργυρώνητοι εφιάλται της Ελλάδος και της Εκκλησίας

Loading...


Του Γιώργου Ζερβού 

Συγκλονιστικαί αι αποκαλύψεις διά την χρηματοδότησιν Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων υπό του υπουργείου Εξωτερικών κι άλλων υπουργείων. Επί διακυβερνήσεως κ. Κων. Σημίτη με υπουργόν Εξωτερικών τον κ. Γ. Παπανδρέου διετέθησαν εξήκοντα εννέα εκατομμύρια ευρώ. Επί διακυβερνήσεως του κ. Κων. Καραμανλή διετέθησαν εξήκοντα δύο εκατομμύρια ευρώ. Εδίδοντο τα εκατομμύρια σκανδαλωδώς εις απιθάνους Μη Κυβερνητικάς Οργανώσεις με σκοπούς ασημάντους ,γελοίους και εις ωρισμένας περιπτώσεις σοβαρούς. Τα εκατομμύρια διετίθεντο ως «μαρουλόφυλλα».

Ήδη με το θέμα ασχολείται η Ελληνική Δικαιοσύνη. Με καθυστέρησιν βεβαίως. «Κάλλιο όμως αργά παρά ποτέ», ως λέγει ο λαός μας.Το ζήτημα όμως έχει και άλλας διαστάσεις. Αύται δυστυχώς είναι υπονομευτικαί διά την Εκκλησίαν, την Κοινωνίαν, τα Εθνικά θέματα, την Εκπαίδευσιν, τα Εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα.
Μεταξύ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων περιλαμβάνονται παρατηρητήρια και οργανώσεις, αι οποίοι πρωταγωνίστησαν εις τον λεγόμενον «εκσυγχρονισμόν» της Ελλάδος. Αι οργανώσεις αυταί, αι χρηματοδοτούμεναι υπό του Κράτους, διέσυρον τα ιερά και τα όσια της Ελλάδος.

Προπαγάνδισαν:

1ον) Την ομοφυλοφιλίαν, παρουσιάζουσαι το «ανορθόδοξο» ως κάτι το φυσιολογικόν. Τα νέα Σόδομα και Γόμορρα παρουσιάσθησαν πρότυπον Κοινωνίας εις μίαν Χώραν, η οποία πιστεύει εις τον θεσμόν της οικογενείας ,εις την παράδοσιν και εις την Ελληνορθόδοξον πίστιν.

2ον) Την διαγραφήν του θρησκεύματος από τας Αστυνομικάς Ταυτότητας.Αυτήν την διαγραφήν την παρουσίασαν ως μέγα εκσυγχρονιστικόν «θαύμα».
Τούτο όταν οι πάντες εγνώριζον να κλείνουν το ρήμα Κλέβω εις όλους τους χρόνους, ως αποδεικνύεται σήμερον, μετά τας συγκλονιστικάς αποκαλύψεις, και όταν τα πάντα κατέρρεον.

3ον) Την κατάργησιν του Ζωοποιού Σταυρού από την Ελληνικήν σημαίαν και την αποκαθήλωσιν όλων των θρησκευτικών συμβόλων από τα σχολεία, τα δικαστήρια, τα Αστυνομικά Τμήματα, τας Ενόπλους Δυνάμεις, τους θαλάμους των Νοσοκομείων κ.λπ.

4ον)Την κατάργησιν της λέξεως «αίρεσις» και την καθιέρωσιν του προσηλυτισμού εις την Ελλάδα εις βάρος της Συνταγματικώς κατοχυρωμένης επικρατούσης Ορθοδόξου Εκκλησίας.

5ον)Τήν συγγραφήν βιβλίων,τα οποία διδάσκουν την αγλωσσίαν, την αγραμματοσύνην, την παραποίησιν της Ιστορίας, την κατασυκοφάντησιν της Εκκλησίας και της προσφοράς της εις την διατήρησιν και προστασίαν της γλώσσης, εις τας εθνικάς υποθέσεις και εις το ορθόδοξον γένος των Ελλήνων.

6ον) Την κατάργησιν του ομαίμου, ομοθρήσκου, της κοινής γλώσσης, του παραδοσιακού ελληνικού τρόπου ζωής κ.λπ.

7ον) Την πολυφυλετικήν Ελλάδα και δι᾽ αυτό δεν επιθυμούν την διδασκαλίαν του Ελληνικού πολιτισμού, της Ελληνορθοδόξου Πίστεως, της Ελληνικής ιστορίας και των Ελλήνων συγγραφέων (Παλαμά, Καρυωτάκη, Παπαδιαμάντη, Βιζυηνού κ.λπ.), οι οποίοι ομιλούν βαθύτατα εις την ψυχήν του Έλληνος.

8ον) Την αναγνώρισιν ξένων μει ονοτήτων εις την Μακεδονίαν και εις την Θράκην, υιοθετούσα την Σκοπιανήν η Τουρκικήν προπαγάνδα εις τας συγκεκριμένας περιοχάς. Η προπαγάνδα αυτή ήθελε τον Μέγαν Αλέξανδρον ως σφαγέα των λαών, προκαλούσα θύελλα αντιδράσεων.
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ με τας χρηματοδοτήσεις του εις τας προαναφερομένας οργανώσεις υπενόμευε την συνοχήν της Κοινωνίας, έβαλεν εναντίον του θεσμού της οικογενείας, εναντίον των συμφερόντων της Ελλάδος. Οι χρηματοδόται όμως του Κράτους ήσαν πολιτικοί και των δύο κομμάτων. Διότι αι οργανώσεις αυταί δεν έπαυσαν την φθοροποιόν στάσιν των, όταν απώλεσε την εξουσίαν το ΠΑΣΟΚ του κ. Σημίτη. Συνεχίσθη και επί των ημερών της διαδόχου καταστάσεώς του, επί διακυβερνήσεως Κων. Καραμανλή.

Αποδεικνύεται σήμερον ότι δεν είχομεν απλώς «φαγοπότι». Είχομεν ιδίας πολιτικάς. (Επί Κων. Καραμανλή δεν επανήλθεν η αναγραφή του θρησκεύματος, καθιερώθη η τουρκική γλώσσα εις την Θράκην, το διαστρεβλωμένον βιβλίον της ιστορίας της κ. Ρεπούση απεσύρθη προ του κινδύνου να απολέση η ΝΔ τας νέας εκλογάς, ενώ εματαιώθη η νομιμοποίησις της ομοφυλοφιλίας την τελευταίαν στιγμήν, διότι ως είχεν είπει ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σωτ. Χατζηγάκης η Κοινωνία δεν ήτο ακόμη ετοίμη να αποδεχθή την νομιμοποίησίν της κ.λπ.).

Η Εισαγγελική έρευνα θα πρέπη να επεκταθή εις τα πρόσωπα, τα οποία εσιτίζοντο από τα εκατομμύρια του Κράτους, μέσω των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και προωθούσαν την πολιτικήν των πολιτικών εναντίον του Κράτους, της Κοινωνίας, της Εκκλησίας, της Ιστορίας.
Αυτό το οποίον διέπραξαν οι πολιτικοί μέσω των ιδρυτικών στελεχών και των Διοικητικών Συμβουλίων των Μη Κυβερνητικών οργανώσεων είναι πραγματικόν έγκλημα κατά της Ελλάδος και του Ελληνικού Έθνους και θα πρέπη να δικασθούν επί εσχάτη προδοσία.Ετικέτες