Μονή Ξηροποτάμου

Ιερα Μονή Ξηροποτάμου – The Holy Monastery of Xeropotamou

Ιδρύθηκε πριν το 956 και πιθανώς πρόκειται για την παλαιότερη από τις σωζόμενες αγιο­ρείτικες μονές. Λόγω του ασταθούς εδάφους στο οποίο οικοδομήθηκε, τα κτήρια της έπα­θαν, και εξακολουθούν να παθαίνουν, σοβα­ρές ζημιές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτω­ση του Καθολικού της (τιμάται στη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα) το οποίο πρέπει να κτίσθηκε κατά το 10ο αι. Και ανοικοδομή­θηκε εκ βάθρων στα τέλη τοϋ 13ου αι., το 1445(;), στα μέσα του 16ου αι. και το 1763 από τον Καισάριο Δαπόντε. Τοιχογραφήθη­κε το 1783. Τα σημαντικώτερα από τα κειμή­λια της Μονής είναι το μεγάλο τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου και το Παναγιάριο το λεγόμε­νο «δίσκος της Πουλχερίας». Στην Ξηροποτάμου υπάγονται και οι εγκαταστάσεις του λιμανιού της Δάφνης.

 

The monastery was founded in 956 and is the oldest surviving monastery on Mount Athos. Due to the unstable ground on which the monastery is built, it has suffered and is still suffering serious damage, an example of this is the katholikon (dedicated to the Forty Martyrs), which must have been built in the 10th century, and was rebuilt from the foundations at the end of the 13th century, perhaps in 1445, in the mid 16th century, and once again in 1763, by Kaisarios Daponte. It was frescoed in 1783. The monastery’s most important treasures are a large fragment of the True Cross and the Panagjario, known as Pulcheria’s cup. The monastery owns the installations at Dafni, the port of Mount Athos.

Τηλ. επικοινωνίας: 23770 23251
Φαξ: 23770 23733

 

πηγή: Xαρίτωνος Μοναχού-Ματιές στον Άθω – Images of Athos