Στις Ιερές Μητροπόλεις το κόστος αναμεταδόσεως των ακολουθιών από τον ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας

Loading...


Σε ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου αναφέρεται:

«Περί των αναμεταδόσεων του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος»

Πρωτ. 595
Αριθμ. Διεκπ.317
Αθήνα 13η Φεβρουαρίου 2013

Προς
Την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και
Τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος
Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 7ης μηνός Φεβρουαρίου ε.ε., γνωρίζομεν υμίν, ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, λαβούσα υπ’ όψιν την επικρατούσαν οικονομικήν κρίσιν, ως και την εξ αυτής δυσπραγίαν του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, απεφάσισεν όπως ζητηθή υπό των Ιερών Μητροπόλεων, ίνα αναλάβωσι δι’ ιδίων δυνάμεων την τεχνικήν και ηχοληπτικήν υποστήριξιν των αναμεταδόσεων των Ακολουθιών των, όταν αύται μεταδίδωνται διά του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Διαυλείας Γαβριήλ