Λήξη του ΙΔ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου

Loading...


Στις 9.00 το πρωί άρχισαν σήμερα 19 Σεπτεμ­βρί­ου οι ερ­γα­σί­ες του ΙΔ’ Πα­νελ­λη­νί­ου Λει­τουρ­γι­κού Συμ­πο­σί­ου Στε­λε­χών Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων, το ο­ποί­ο δι­ορ­γα­νώ­νει η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών.

Οι εργασίες του Συμποσίου φιλοξενούνται στους χώρους της Χριστιανικής Εστίας Πατρών.

Γενικό θέμα του Συμποσίου, το οποίο έχει θέσει υπό την αιγίδα του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος… είναι:

«Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ»

Η πέμ­πτη συ­νε­δρί­α πραγματοποιήθηκε με προ­ε­δρεύ­ον­τα τον Ελλογιμώτατο κ. Παναγιώτη Σκαλτσή Αναπληρωτή Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσ-σαλονίκης .

Η πρώ­τη Ει­σή­γη­ση εί­χε ως θέ­μα : «Τα άμφια (Ιστορία και θεολογία)».

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, ο ο­ποί­ος πα­ρου­σί­α­σε πτυ­χές του θέ­μα­τός του, επεσήμανε τα ε­ξής:

«Στη σύγχρονη λειτουργική μας πράξη, ιδιαίτερα κατά τα συλλείτουργα, παρατηρείται μια αναρχία και, ως ένα βαθμό, σύγχυση σχετικά με το χρώμα των αμφίων. Η χρωματική, όμως, αρμονία βοηθά αισθητικά τους πιστούς να μετέχουν στα τελούμενα. Από την άλλη πλευρά, η χρωματική αταξία δεν συνδυάζεται με την ουράνια τάξη της θείας λατρείας. Έτσι, κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός συγκεκριμένων χρωμάτων στα ιερά άμφια, κάτι πού αφορά όχι μόνον την αισθητική αλλά και την εκκλησιολογία.».

Ο δεύ­τε­ρος ει­ση­γη­τής Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Σκρέττας, Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης α­νέ­πτυ­ξε το θέ­μα: «Τα ιερά άμφια (ιστορία και θεολογία)».

Ο ο­μι­λη­τής με γλα­φυ­ρό­τη­τα έκανε λόγο, για: «το πρόβλημα, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, της αισθητικής στην κατασκευή των ιερών σκευών. Η εμπορευματοποίηση όχι μόνο έφερε κακοσχημία στα σκεύη αλλά και η πρακτικότητά τους αντί να λύνει δημιουργεί προβλήματα κατά την τέλεση της θείας λειτουργίας.

Πλην των σκευών υπάρχουν και τα άμφια της αγίας Τραπέζης, όπως το κατασάρκιον, η ενδυτή και το ειλητόν. Στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί στα ενδύματα αυτά της αγίας Τραπέζης είναι η σταδιακή σύγχυση που επικράτησε ανάμεσα στο ειλητό και το αντιμήνσιον.

Είναι λάθος πάνω σε καθαγιασμένη από τα εγκαίνια Τράπεζα να τοποθετείται καθαγιασμένο ιερό αντιμήνσιο. Το ρόλο του αντιμηνσίου όπως χρησιμοποιείται στη σύγχρονη εποχή τον έπαιζε πάντοτε το ειλητό, το οποίο και περιφύλαττε τους μαργαρίτες της ευχαριστίας».

Η τρί­τη και τε­λευ­ταί­α συ­νε­δρια­κή η­μέ­ρα έ­κλει­σε με την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, Προέδρου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως και την διεξαγωγή γενικής συζητήσεως επί των αναπτυχθέντων θεμάτων καθώς και την ανάγνωση των τελικών συμπερασμάτων από τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο. Με τον τρό­πο αυ­τό ο­λο­κλη­ρώ­θη­καν ε­πι­τυ­χώς οι ερ­γα­σί­ες του Συμ­πο­σί­ου.

Στη συ­νέ­χεια πα­ρα­τέ­θη­κε α­πό την φι­λο­ξε­νού­σα Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Πατρών α­πο­χαι­ρε­τι­στή­ριο γεύ­μα προς τι­μήν των ει­ση­γη­τών και συ­νέ­δρων, δι­α­νε­μή­θη­καν τα σχε­τι­κά α­να­μνη­στι­κά και οι εκ­πρό­σω­ποι των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων α­νε­χώ­ρη­σαν εις τα ί­δια.Ετικέτες