Η Ιερά Σύνοδος παίρνει θέση για μεταμοσχεύσεις-δωρεά οργάνων: Δεν υπάρχει εικαζόμενη συναίνεση

Loading...Για τροπολογία Λοβέρδου η οποία εισάγει την «οικογενειακή συναίνεση» και αφαιρεί την «εικαζόμενη συναίνεση» κάνει λόγο εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου η οποία αναφέρεται στο θέμα των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων. 

Σημειώνει δε πως «η αντίληψις καθ’ ην από 1-6-2013 τυγχάνομεν όλοι «εν δυνάμει δότες» αποδεικνύεται προφανώς εσφαλμένη.»

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος: 
«Περί του ζητήματος της “ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ”, συμφώνως τοις Ν. 3984/2011 και 4075/2012»

Πρωτ. 4035
Αριθμ. Διεκπ. 1778
Αθήνησι 26η Σεπτεμβρίου 2013

Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 31ης μηνός Αυγούστου ε.ε., και κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί της Βιοηθικής, γνωρίζομεν υμίν, ότι η Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, ήχθη εις την απόφασιν όπως υπευθύνως πληροφορήση υμάς επί των ως κάτωθι.

Διά του νέου Νόμου 3984/2011 περί των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων, ο οποίος αντικατέστησε τον παλαιότερον Νόμον 2737/1999, εισήχθη η έννοια της εικαζομένης συναινέσεως, κατά την οποίαν όποιος δεν έχει δηλώσει εγγράφως, όσον ήτο εν ζωή, ότι αρνείται την μετά θάνατον δωρεάν των οργάνων του, τότε αυτομάτως θεωρείται και δωρητής. Υπό την έννοιαν αυτήν, η μη άρνησις ερμηνεύθη υπό του νομοθέτου ως συναίνεσις. Η διατύπωσις του Ν. 3984 (αρθρ. 9, παρ. 2) έχει ως εξής: «Η αφαίρεση ενός η περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεση του”. Ο Νόμος προέβλεπεν ότι η ισχύς της ανωτέρω διατάξεως θα ήρχιζεν από 1ης Ιουνίου 2013.

Εις το ως άνω μέτρον αντέδρασαν διά ποικίλους λόγους διάφοροι φορείς, ως ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, οι σύλλογοι μεταμοσχευμένων, οι σύλλογοι νεφροπαθών, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας και κυρίως η Ιερά Σύνοδος, η οποία μάλιστα απέσυρε τον εκπρόσωπόν της από του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

 Κατόπιν τούτου, ο τότε Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, υπεχρεώθη και προσήλθεν εις συνάντησιν μετά των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, την 13ην Οκτωβρίου 2011, οπότε και μεταπεισθείς υπεσχέθη να διορθώση διά τροπολογίας την επίμαχον διάταξιν, όπερ και τελικώς εγένετο διά του Νόμου 4075/ 2012, όπου εισάγεται η έννοια της οικογενειακής συναινέσεως (Άρθρο 55, παρ. 4, ΦΕΚ 86, τεύχ. Α΄, 11.4.2012), ήτοι εις την αρχικήν διατύπωσιν του Ν. 3984 (αρθρ. 9, παρ. 2) «Η αφαίρεση ενός η περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεση του”, προστίθεται η περιοριστική πρότασις: «και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του».

Ως εκ τούτου, εισάγεται η συναίνεσις της οικογενείας. Εν τέλει, αυτή η τροπολογία αφ’ ενός μεν καταργεί κατ’ ουσίαν την εικαζομένην συναίνεσιν, αφ’ ετέρου δε υπερέχει ακόμη και του παλαιοτέρου νόμου, του Ν. 2737/1999, διότι εκεί ήρκει η σιωπή των στενών συγγενών, ενώ τώρα απαιτείται οπωσδήποτε η συναίνεσίς των.

Εν όψει των ανωτέρω, διαπιστούται πασιφανώς ότι η αντίληψις καθ’ ην από 1-6-2013 τυγχάνομεν όλοι «εν δυνάμει δότες» αποδεικνύεται προφανώς εσφαλμένη. Ταύτα πάντα γνωρίζοντες υμίν, παρακαλούμεν εν ταυτώ διά την ορθήν κατά τα ανωτέρω επί του θέματος πληροφόρησιν του χριστεπωνύμου πληρώματος.

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Διαυλείας Γαβριήλ