20 θέσεις μονίμων κληρικών σε ακριτικές και ορεινές περιοχές

Loading...


Ο Υπουργός Παιδείας υπέγραψε Απόφαση για την «Κατανομή είκοσι (20) θέσεων μονίμων κληρικών στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδας».
Αναλυτικά:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:
« Κατανομή είκοσι (20) θέσεων μονίμων κληρικών στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδας
»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 παρ. 5, εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15
-03-2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4περ. γ΄ του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/τ. Α΄), όπως ισχύει
 

2.Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ ΦΕΚ 134/τ.Α΄/10-6-2014)

3.Το αρ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α’/25-06-2013) Προεδρικό Διάταγμα –Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) –
 Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των ΥπουργείωνΑνάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 

4.Την με αρ. πρωτ. 194584/Θ1/01-12-
2014 πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την πλήρωση είκοσι (20) θέσεων κληρικών κατά το έτος 2015 στις Ιερές Μητροπόλεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος

5.Την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.10/221/31073/29-12-2014 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου
2, παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006

6.Την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./14/οικ.34389
(ΦΕΚ3551/τ. Β΄/30-12-2015) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το έτος 2015»

7.Το με αρ. πρωτ. 2/92545/08-12-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την κάλυψη της αιτούμενης πίστωσης
 

8.Το με αρ. πρωτ. 6 470/30-12-2014 έγγραφο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

9.Της ανάγκες των Ιερών Μητροπόλεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Κατανέμουμε τις είκοσι (20) θέσεις μόνιμων κληρικών που εγκρίθηκαν
,για το έτος 2015, με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.10/221/31073/29-12-
2014 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006
,με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των Ιερών Μητροπόλεων,
λαμβάνοντας ιδίως υπ΄ όψιν τις ιδιαιτερότητες
των ακριτικών και ορεινών περιοχών

,ως ακολούθως:
Εκκλησία της Ελλάδος:

20 θέσεις, σύμφωνα με τoαρ. πρωτ. 6470/30
-12-2014 επισυναπτόμενο

έγγραφο της Ιεράς Συνόδου

της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣΕτικέτες