Πως γίνονται δεκτοί πίσω στην Εκκλησία όσοι ακολούθησαν αιρέσεις

Loading...


Ειδική εγκύκλιο «Περί επανεντάξεως εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν πρώην Ορθοδόξων Χριστιανών, αποσκιρτησάντων εις νεοφανείς Χριστιανικάς αιρέσεις, παραχριστιανικάς κινήσεις και παραθρησκευτικάς ομάδας» εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος. 

Συγκεκριμένα αναφέρει: 
Αριθμ Πρωτ. 276
Διεκπ. 143
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2013

Προς
Την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και
Τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 14ης μηνός Ιανουαρίου ε.ε., και κατόπιν σχετικών Γνωμοδοτήσεων των Συνοδικών Επιτροπών επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και επί των Αιρέσεων, γνωρίζομεν υμίν, ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, απεφάσισεν όπως εις πάσαν περίπτωσιν επανεντάξεως αποσκιρτήσαντος εκ της Ορθοδόξου Εκκλησίας ημών εις νεοφανείς Χριστιανικάς αιρέσεις, παραχριστιανικάς κινήσεις και παραθρησκευτικάς ομάδας πιστού και ειλικρινώς εν μετανοία επιζητούντος την επιστροφήν αυτού εις τους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ούτος γίνηται δεκτός κατά την μέχρι τούδε ακολουθουμένην κανονικήν τάξιν, ήτοι διά της χρίσεως δι’ Αγίου Μύρου και της Ορθοδόξου Ομολογίας Πίστεως, της διαδικασίας επαφιεμένης εις την ποιμαντικήν διάκρισιν και την έμφρονα κρίσιν των εκασταχού Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών.

Ως προς το περιεχόμενον της Ομολογίας Πίστεως η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απεφάσισεν όπως ομολογήται και υπογράφηται το Σύμβολον της Πίστεως των Όρων των Οικουμενικών Συνόδων Νικαίας και Κωνσταντινουπόλεως.

Εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Διαυλείας ΓαβριήλΕτικέτες