Προβληματισμοί για το νέο έντυπο και τις οδηγίες της Φορολογικής Δήλωσης 2015 των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων

Loading...


Για το Άγιο Όρος εκπίπτουν 100% κάθε είδους δαπάνες που αφορούν το ακίνητο, ήτοι, οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, καθώς και οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου,

Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα το ΝΕΟ έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ του άρθρου 45 ν.4172/2013. Επίσης με βάσει την ΠΟΛ 1069/23-3-2015 δίνονται οδηγίες για τη φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε(άρθρα 39 & 40 ν.4172/2013).

Παρατηρώντας το νέο έντυπο και διαβάζοντας τις οδηγίες που περιέχονται στην ανωτέρω ΠΟΛ δημιουργούνται πολλά ερωτήματα που χρήζουν διευκρινίσεων.

Τα ερωτήματα τα ομαδοποιώ σε δύο κατηγορίες.

Α΄ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ.

1.Τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα υπάγονται βάσει του Νόμου στο άρθρο 45 παρ.γ.

Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται:

α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,

δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,

ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,

στ) κοινοπραξίες,

ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

2.Με βάσει το νέο έντυπο το εισόδημα που αποκτούν τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα από εκμίσθωση Ακινήτων(Κατοικίες) θα δηλωθούν στην 4η σελίδα του νέου εντύπου και στον κωδικό 215.

Αντιθέτως το εισόδημα που αποκτούν από εκμίσθωση Επαγγελματικών κτιρίων και γαιών θα δηλωθούν στο κωδικό 200.Τούτο προφανώς γίνεται γιατί οι κατοικίες απαλλάσσονται από το χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου.Το συνολικό ποσό των ακαθαρίστων εσόδων προφανώς μεταφέρεται στον πίνακα 2Α του εντύπου σελίδα 3.

3.Μέχρι πέρυσι από το ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια κατοικιών υφίστατο μείωση κατά 5%(αποσβέσεις),τα ενοίκια Ξενοδοχείων,Κινηματογράφων κ.λ.π κατά 5%,τα ενοίκια καταστημάτων,αποθηκών κ.λ.π κατά 3% και τα ενοίκια γαιών κατά 5%.

Με βάσει τον νέο νόμο οι αποσβέσεις καθορίζονται βάσει του άρθρου 24.

4. Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής «αποκατάστασης του περιβάλλοντος»[7] αποσβένονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης
Συντελεστής «φορολογικής» [8] απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)
Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)
4
ΠΟΛ 1069/παρ.5
< Επισημαίνεται, ότι στην έννοια των πάγιων και λειτουργικών δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του ακινήτου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013.>

Δηλαδή προκύπτει ό,τι οι αποσβέσεις κατοικιών,Ξενοδοχείων κ.λ.π,και επαγγελματικών κτιρίων και αποθηκών έχουν ποσοστό 4% ενώ για τις γαίες ο συντελεστής είναι 0%.

Επιπλέον εκπίπτουν οι κάθε είδους δαπάνες που αφορούν το ακίνητο, ήτοι, οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, καθώς και οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου, όπως αυτές ορίζονται πιο πάνω στην παράγραφο 3 της παρούσας, σε ποσοστό 75% και ειδικά για το ‘Αγιο Όρος σε ποσοστό 100%.
< Στην έννοια του όρου δαπάνες επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης ακινήτου, περιλαμβάνονται οι δαπάνες που συνίστανται στην αγορά αγαθών και την παροχή υπηρεσιών και γίνονται με σκοπό: α) να επαναφέρουν κάποιο ακίνητο που έχει υποστεί βλάβη ή αλλοίωση στην αρχική του κατάσταση, β) να διατηρήσουν κάποιο ακίνητο σε καλή κατάσταση, να προληφθούν ή να παρεμποδιστούν τυχόν βλάβες ή αλλοιώσεις του από τη χρήση ή τη λειτουργία ή την πάροδο του χρόνου και γ) την αποκατάσταση της αρχικής του φυσιογνωμίας (αρχιτεκτονικής, δομικής, μορφολογικής και καλλιτεχνικής), καθώς και τη λειτουργική εξυπηρέτηση της χρήσης για την οποία προορίζεται το ακίνητο, ανεξάρτητα από την αιτία που προκάλεσε την καταστροφή του. Στις δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν προσθήκες ή βελτιώσεις ακινήτου.>

4.Με βάσει τον νέο Νόμο δεν υφίσταται συμπληρωματικός φόρος 3%

 

Β΄ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ

1.Με βάσει το νόμο,άρθρο 39 προσδιορίζεται ο όρος εισόδημα από ακίνητη περιουσία.
1. Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων.

Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από:
α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους.
β) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι πηγές και τα φρέατα.
γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών.
δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.

Με βάσει την ΠΟΛ 10692015,παραγ. 5,ορίζεται ό,τι

< Διευκρινίζεται, ότι στο εν λόγω εισόδημα που αποκτούν τα παραπάνω νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνεται και αυτό που τεκμαίρεται από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτου σε αντίθεση με τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν.2238/1994, με βάση τις οποίες το παραπάνω εισόδημα δεν ήταν αντικείμενο φόρου.>

Με βάσει τις παραπάνω οδηγίες οδηγούμαστε στη συμπλήρωση του κωδικού 210 του νέου εντύπου,δηλαδή να προσδιορίσουμε ποσό επί των ιδιοχρησιμοποιουμένων ή δωρεάν παραχωρηθέντων ακινήτων(π.χ Κτίριο Ιερού Ναού,Πνευματικού Κέντρου,Δωρεάν παραχωρημένο Σχολείο στο Κράτος !!!!!!) και μάλιστα βάσει της ΠΟΛ 1069/2015,παρ. 2

< Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού καθορίζεται ο τρόπος αποτίμησης του εισοδήματος ακίνητης περιουσίας.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία, όπως αυτή προκύπτει από κάθε πρόσφορο μέσο. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου>

2.Στο νέο έντυπο Ε2 Μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας και στη στήλη 16 ορίζεται ό,τι πρέπει να αναγραφεί το ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση χωρίς να παρέχονται ιδιαίτερες διευκρινίσεις.

Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα καθόσον απαλλάσσονται του ΕΝΦΙΑ ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για λατρευτικούς σκοπούς και είναι δωρεάν παραχωρημένα στο Δημόσιο.(π.χ Σχολεία).

Φρονούμε ό,τι αυτό το θέμα πρέπει άμεσα να απαντηθεί από το Υπουργείο καθότι η ΠΟΛ 1069/2015 εξαιρεί τα Νομικά Πρόσωπα Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 ,ενώ δεν αναφέρει τίποτα για τα Νομικά Πρόσωπα της παρ. γ του άρθρου 45 του ίδιου Νόμου.

Επιπλέον υπάρχει πεδίο στον πίνακα 2 του Εντύπου με τον χαρακτηρισμό Δαπάνη ιδιοχρησιμοποίησης χωρίς να παρέχονται διευκρινίσεις.

Επειδή η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων είναι κοντά(λήξη την 30/6/2015),θα παρακαλούσα τους συναδέλφους εάν έχουν κάτι υπ’ όψιν τους να το κοινοποιήσουν προκειμένου η υποβολή των Δηλώσεων να γίνει σωστά,ομοιόμορφα και να αποφύγουμε προβλήματα με τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

Φιλικά και συναδελφικά
ΤΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ι.Μ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ετικέτες