Παράταση προθεσμίας των διορισμών Εφημερίων

Loading...


Εγκύκλιο για την παράταση προθεσμίας των διορισμών Εφημερίων με αναδρομικήν ισχύν εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος. Αναλυτικά αναφέρει: 

 

Αριθμ. Πρωτ. 4461
Διεκπ. 1994
Αθήνησι 11η Σεπτεμβρίου 2014

Προς
Την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και
Τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος

Διά του παρόντος γνωρίζομεν υμίν, ότι διά του άρθρου 17 του Ν. 4283/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/10.9.2014) εδόθη παράτασις μέχρι 31.12.2014 διά την δημοσίευσιν, με αναδρομικήν ισχύν, των διορισμών των Εφημερίων οι οποίοι διωρίσθησαν προ του 2010 και εκ παραδρομής οι διορισμοί αυτών δεν εδημοσιεύθησαν εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όθεν, παρακαλούμεν υμάς, όπως, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν υφίσταται παρ’ υμίν η ως άνω εκκρεμότης, μεριμνήσητε διά την έγκαιρον τακτοποίησιν αυτής.

 

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

 

† Ο Διαυλείας Γαβριήλ Ετικέτες