Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

Loading...


Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία τον ερχόμενο Νοέμβριο. 

Διαβάστε ολόκληρη την σχετική εγκύκλιο της ΔΙΣ: 

 

 

Πρωτ. 2276
Αριθμ. Διεκπ. 1244
Αθήνησι 6η Ιουνίου 2014

Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 16ης μηνός Μαΐου ε.ε., ανακοινούμεθα υμίν, ότι από 3ης έως 5ης Νοεμβρίου ε.ε. πραγματοποιηθήσεται εν Λαμία, τη πρόφρονι ανταποκρίσει του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, εν τω Πνευματικώ Κέντρω Νεότητος, η «ΚΣΤ΄ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων διά θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας», έχουσα ως θέμα : «Εξωχριστιανικές, αιρετικές και αποκρυφιστικές θεωρήσεις περί του Χριστού», διοργανουμένη υπό της παρ᾿ ημίν Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Επί τω σκοπώ της αρτιωτέρας διοργανώσεως της εν λόγω Συνδιασκέψεως, γνωρίζομεν υμίν τα ακόλουθα :

1.Ο συντονισμός του Προγράμματος της Συνδιασκέψεως ανετέθη τη καθ’ ημάς Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων και τω Γραμματεί αυτής Αιδεσιμολογιωτάτω Πρωτοπρεσβυτέρω κ. Κυριακώ Τσουρώ, προς ον δύνασθε ίνα απευθύνησθε διά πάσαν πληροφορίαν (τηλ. 210 7272240 – 3 και Fax 210 7272244).

2.Διά την εξασφάλισιν πληρεστέρας και συστηματικωτέρας συνεργασίας και ενημερώσεως, ενδείκνυται η παρουσία του μονίμου Εντεταλμένου εκάστης Ιεράς Μητροπόλεως εις τας Συνδιασκέψεις ταύτας, όστις, ένεκα της συνεχούς ενασχολήσεως αυτού επί του ειδικού τούτου και σημαντικού ποιμαντικού τομέως, δύναται να ενημερώνηται και να ενημερώνη αρμοδίως διά την ουσιαστικήν αξιοποίησιν των Πορισμάτων των Συνδιασκέψεων τούτων και να συνεργάζηται μετά του Γραφείου της αρμοδίας Συνοδικής Επιτροπής. 

3.Προκειμένου να εξασφαλισθή η διαμονή των Συνέδρων εις ξενοδοχείον, έκαστος των Εντεταλμένων δέον, όπως αποστείλη ανυπερθέτως μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου ε.ε., συμπεπληρωμένον το εσώκλειστον «Δελτίον Συμμετοχής» του. Δεδομένης της περιωρισμένης δυνατότητος φιλοξενίας, είναι πρόδηλον ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί συνοδοί των Εντεταλμένων. Οι Εντεταλμένοι θα φιλοξενηθούν εις δίκλινα δωμάτια, αποκλειομένης της φιλοξενίας αυτών εις μονόκλινα.

4.Τα έξοδα διαμονής θα βαρύνουν την Εκκλησιαστικήν Κεντρικήν Υπηρεσίαν Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.), τα έξοδα διατροφής την Ιεράν Μητρόπολιν Φθιώτιδος, τα δε έξοδα μετακινήσεως τας κατά τόπους Ιεράς Μητροπόλεις.

5.Η έναρξις των εργασιών της Συνδιασκέψεως έχει προγραμματισθή διά την Δευτέραν 3ην Νοεμβρίου ε.ε. και ώραν 17.00, εις το Πνευματικόν Κέντρον Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος εν Λαμία.

Εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Διαυλείας ΓαβριήλΕτικέτες