Μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων»

Loading...


Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1182/8.5.2014/τ.Β΄ η αριθμ. 65727/Ε5 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων», το οποίο οργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Ιδρύματος και πρόκειται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014- 2015.

Αντικείμενο και σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.
Σκοποί του προγράμματος είναι:
• Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.
• Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.
Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.
• Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων και η χρονική διάρκεια για την απονομή του ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ετικέτες