Η Ιερά Σύνοδος για τα εκκλησιαστικά ιδρύματα

Loading...


Εγκύκλιο «Περί της μελέτης και της αντιμετωπίσεως προβλημάτων λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων» εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και συγκεκριμένα αναφέρει: 

Αριθμ. Πρωτ. 1507
Διεκπ. 742
Αθήνα 4 Απριλίου 2014

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τω πλαισίω των Αποφάσεων της εκτάκτου συνελεύσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος της 5ης μηνός Φεβρουαρίου ε.ε., συνέστησε Συντονιστικόν Όργανον διά την μελέτην και αντιμετώπισιν των προβλημάτων λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων εν συνεργασία μετά των Υπηρεσιακών Οργάνων του Υπουργείου Υγείας. Το Συντονιστικόν Όργανον αποτελείται υπό των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών: α) Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευσταθίου, β) Ηλείας κ. Γερμανού, γ) Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου και του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Άνθη, Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας. Η πρώτη σύσκεψις αυτών επραγματοποιήθη την 20ην Μαρτίου 2014 εν τοις Γραφείοις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, παρόντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.
Κατ’ αυτήν απεφασίσθη όπως η Ιερά Σύνοδος απευθύνη προς τον Υπουργόν Υγείας επιστολήν -η οποία και επεδόθη ήδη υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου διά την παράτασιν των συμβάσεων των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων μετά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αι οποίαι λήγουν την 30ην Α-πριλίου, έως τέλους του έτους, δηλαδή έως 31ης Δεκεμβρίου 2014, και διά την εξαίρεσιν των ιδρυμάτων της Εκκλησίας από της διαδι-κασίας «clawback».

Επίσης, κατά την πρώτην συνάντησιν των Μελών του Συντο-νιστικού Οργάνου επροτάθη η μελέτη και αντιμετώπισις των προβλημάτων των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων γενικώτερον. Ειδικώτερον, απεφασίσθησαν επί του παρόντος τα εξής :

1. Να καταρτισθή ωλοκληρωμένος κατάλογος των εκκλησιαστικών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, ώστε να γνωρίζωμεν επακριβώς πόσα και ποίου είδους φιλανθρωπικά ιδρύματα Αύτη διαθέτει.

2. Να γίνη διάκρισις αυτών εις ομάδας αναλόγως του νομικού καθεστώτος εκάστου ιδρύματος.

Ήτοι: 
α. Ιδρύματα υπαγόμενα απ’ ευθείας εις την οικείαν Ιεράν Μητρόπολιν βάσει εγκεκριμένου κανονισμού,
β. Ιδρύματα εκ κληροδοτημάτων και 
γ. Ιδρύματα απλώς προεδρευόμενα υπό των εκασταχού Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών.

3. Απεφασίσθη κατ’ αρχήν να στραφή το ενδιαφέρον της Εκκλησίας κατά προτεραιότητα προς τα θεραπευτήρια χρονίως παθή-σεων, γηροκομεία και κέντρα Α.Μ.Ε.Α.

Προς υλοποίησιν των ανωτέρω αποστέλλομεν Υμίν τον Ειδικόν Πίνακα – Ερωτηματολόγιον, το οποίον παρακαλείσθε όπως συμπληρώσητε και αποστείλητε εγκαίρως προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον κεχωρισμένως δι’ έκαστον Ίδρυμα.

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

 

† Ο Διαυλείας Γαβριήλ
 Ετικέτες