Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου περί Τεκτονισμού:Ουδείς των Ιεραρχών τυγχάνει μέλος Στοάς

Loading...


Εγκύκλιο «Περί Τεκτονισμού» εξέδωσε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και μεταξύ άλλων αναφέρει πως η ιδιότης του Τέκτονος υπό οιανδήποτε μορφήν είναι ασυμβίβαστος προς την ιδιότητα του Χριστιανού. Επαναλαμβάνει δε πως «ουδείς απολύτως των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος τυγχάνει μέλος Τεκτονικής Στοάς ουδέ διατηρεί οιανδήποτε σχέσιν προς τον Τεκτονισμόν»

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής: 

 

Αριθμ. Πρωτ. 1395

Διεκπ. 691
Αθήνα 28 Μαρτίου 2014

Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 19ης μηνός Μαρτίου ε.ε., γνωρίζομεν υμίν ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής και κατόπιν προτάσεως της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, επαναδιακηρύσσει διά της παρούσης την εκπεφρασμένην θέσιν Αυτής κατά του Τεκτονισμού, επικαλουμένη την από 12.10.1933 Πράξιν και την από 4.10.1996 Διακήρυξιν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, ως και τας από 17.5.1970 και 29.11.1972 Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, αι οποίαι καταδικάζουν τον Τεκτονισμόν και θεωρούν ασυμβίβαστον την ιδιότητα του Ορθοδόξου Χριστιανού προς αυτήν του Τέκτονος.

Η Ιερά Σύνοδος εμμένει απολύτως εις τα υπό των ως άνω Αποφάσεων Αυτής οριζόμενα. Διακηρύσσει και αύθις ότι ο Τεκτονισμός συνιστά συγκρητιστικόν μυσταγωγικόν θρησκευτικόν σύστημα ασυμβίβαστον προς την Εκκλησίαν, όλως διάφορον, κεχωρισμένον και αλλότριον Αυτής. Διαδηλοί κατηγορηματικώς ότι η ιδιότης του Τέκτονος υπό οιανδήποτε μορφήν είναι ασυμβίβαστος προς την ιδιότητα του Χριστιανού ως μέλους του Σώματος του Χριστού. Ειδικώς, εν τη ως άνω Πράξει της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, ο Τεκτονισμός στηλιτεύεται ως σύστημα συγκρητιστικών δοξασιών, του οποίου η σκοτία φύσις είναι άκρως αντίθετος προς την εν πλήρει φωτί χριστιανικήν αλήθειαν.

Η Ιερά Σύνοδος ανανεοί την διαβεβαίωσιν Αυτής προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα και πληροφορεί υπευθύνως αυτό ότι ουδείς απολύ-τως των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος τυγχάνει μέλος Τεκτονικής Στοάς ουδέ διατηρεί οιανδήποτε σχέσιν προς τον Τεκτονισμόν. Αποκρούομεν πάσαν τυχόν περί του εναντίου διάδοσιν ως τελείως ανυπόστατον και ψευδή, στόχον έχουσαν την πρόκλησιν συγχύσεως μεταξύ του ορθοδόξου πληρώματος και την φθοράν της Εκκλησίας και του κύρους των Ποιμεναρχών Αυτής.

Καταδικάζοντες εκ νέου τον Τεκτονισμόν μετά πολλής ευθύνης, καλούμεν όπως επιστρέψωσιν οι πεπλανημένοι εις επίγνωσιν της αληθείας διά της απείρου Χάριτος και του ελέους του Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

† Ο Αθηνών Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ο Καρυστίας και Σκύρου Σεραφείμ
† Ο Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Προκόπιος
† Ο Θεσσαλονίκης Άνθιμος
† Ο Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου Τίτος
† Ο Γρεβενών Σέργιος
† Ο Μηθύμνης Χρυσόστομος
† Ο Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου Ιάκωβος
† Ο Θηβών και Λεβαδείας Γεώργιος
† Ο Παροναξίας Καλλίνικος
† Ο Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας
† Ο Ζακύνθου Διονύσιος
† Ο Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού Κύριλλος

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Διαυλείας Γαβριήλ
 Ετικέτες