Εγκύκλιος ΔΙΣ για τα μεταχειρισμένα ρούχα που προσφέρουν Αρχιεπισκοπή-Μητροπόλεις

Loading...


Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαχείριση και διάθεση του μεταχειρισμένου ρουχισμού από την Αρχιεπισκοπή και τις Μητροπόλεις προς όσους έχουν ανάγκη εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος. 

Δείτε αναλυτικά: 

Προςτην Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, της 3ης μηνός Φεβρουαρίου ε.ε., και κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 56/28.1.2015 εγγράφου της Συνοδικής Επιτροπής Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας, ως και του από 22.12.2014/112708 εγγράφου της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίας Υγιείας και Υπηρεσιών Υγιείας του Υπουργείου Υγιείας, σχετικώς προς τους αυστηρούς κανόνας οι οποίοι ετέθησαν και περιλαμβάνονται εις το Φ.Ε.Κ. 3373/Β΄/16.12.2014, και αφορούν, μεταξύ άλλων, εις την διάθεσιν μεταχειρισμένων ειδών προς το κοινόν υπό της Εκκλησίας και τας φιλανθρωπικάς οργανώσεις αυτής, τους κινδύνους διά την δημόσιαν υγιείαν, οι οποίοι ελλοχεύουν εις τα μεταχειρισμένα είδη ρουχισμού και τας οδηγίας αι οποίαι δίδονται διά την απολύμανσιν και τον καθαρισμόν αυτών, γνωρίζομεν υμίν αναλυτικώς τας σχετικάς οδηγίας διαθέσεως μεταχειρισμένων ειδών και ειδών ρουχισμού και διά τας ισχυούσας υγιειονομικάς διατάξεις, αι οποίαι περιλαμβάνονται εις το Φ.Ε.Κ. 3373/Β΄/16.12.2014, το οποίον έχει αναρτηθή εις τον ιστότοπον της Συνοδικής Επιτροπής Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας της Ιεράς Συνόδου εις την ηλεκτρονικήν διεύθυνσιν www.sekpe.org.

Εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

 

† Ο Μεθώνης Κλήμης

 Ετικέτες