Γιατί η τροπολογία για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α είναι σημαντική για τα Εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ

Loading...


Ψηφίστηκε τελικά η τροπολογία για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα (Ιερές Μητροπόλεις,Ιερές Μονές και Ιερούς Ναούς) είναι σημαντική.

Και τούτο γιατί μειώνει τον συντελεστή του ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ απο 5%ο σε 2,5%ο.

Συγκεκριμένα τα ως άνω Νομικά Πρόσωπα αντιμετωπίζονται κατ’ ακριβώς όμοιο τρόπο με τα λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ιδιωτικού δικαίου), όσον αφορά τον συμπληρωματικό φόρο.

       Πρακτικά αυτό σημαίνει ό,τι μετά τις 15 Σεπτεμβρίου που θα εκδοθούν τα νέα εκκαθαριστικά θα αναγράφεται μειωμένος συμπληρωματικός φόρος και κατ΄αναλογία αναμόρφωση των δόσεων με τον νέο υπολογισμό.Για το σκοπό αυτό πρέπει να αναζητηθούν εκ μέρους των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων μέσω TAXIS τα νέα Εκκαθαριστικά.Τυχόν πληρωμές ολόκληρου του ποσού ή δόσεων με το αρχικό εκκαθαριστικό θα αντιμετωπισθούν μάλλον με συμψηφισμό με οδηγίες που αναμένεται να εκδόσει η ΓΓΔΕ.
      Οσον αφορά το λογιστικό μέρος,μετά την τροπολογία,προκύπτει περίπου ίδιος φόρος με τον φόρο που προέκυπτε με την υποβολή του Φ.Α.Π,άν όμως κάποιος συνυπολογίσει ό,τι τα δύο τελευταία έτη τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα,για τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα για θρησκευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς είχαν και την επιβάρυνση του ΕΕΤΗΔΕ και μετέπειτα ΕΕΤΑ,μέσω της ΔΕΗ,τότε σαφώς πάντα σε σχέση με τα 2 τελυταία έτη θα υπάρξει σχετική ανακούφιση,προκειμένου τα ως άνω πρόσωπα να συνεχίσουν απρόσκοπτα το Φιλανθρωπικό και Κοινωνικό τους έργο.
        Να σημειωθεί ό,τι την 31/7/2014 με σχετική μας ανάρτηση είχε εντοπισθεί το θέμα του ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΚΟΥ ΦΟΡΟΥ καί όχι του καθ΄αυτού φόρου μέσω ΕΝΦΙΑ και να ευχαριστήσω όλους όσουν συνέβαλαν στην αποκατάσταση του προβλήματος.

Η Γ.Γ.Δ.Ε με ανακοίνωσή της καθορίζει το χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες που απαιτούνται μετά την ψήφιση της τροπολογίας σήμερα 11-9-2014 από τη Βουλή των Ελλήνων.Συνοπτικά

 Στις 15 η αναπροσαρμογή των δόσεων

 Από 22 Σεπτεμβρίου τα νέα εκκαθαριστικά

 Αρχές Οκτωβρίου η διόρθωση των Ε9

Η σχετική μείωση του συμπληρωματικού φόρου για τα Εκκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα απο 5/00 σε 2,5/00
αναφέρεται ρητά στη 2 σελίδα της ανακοίνωσης.

ΤΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

«Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων – Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία <ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ> – Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
………………………………………………………………………………………….
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, τα Ν.Π.Δ.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο, αντιμετωπίζονται κατ’ ακριβώς όμοιο τρόπο με τα λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ιδιωτικού δικαίου), όσον αφορά τον συμπληρωματικό φόρο.
………………………………………………………………………………………….
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ….

5. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.4223/2013, μετά το «β΄,» τίθεται «δ΄,».

Και η παράγραφος 3 του Νόμου<3 .=»» 1=»» 2=»» br=»»> α) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που απαλλάσσονται και κατά το μέρος της οριζόμενης απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος,
β) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων δ’ της παραγράφου Β.1 και η’ της παραγράφου Β.2 του άρθρου 4 του παρόντος,
γ) η αξία των δικαιωμάτων σε κτίσματα της παραγράφου Α.1 του άρθρου 4 του παρόντος, καθώς και σε οικόπεδα και γήπεδα των παραγράφων Β.1 και Β.2, εφόσον αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών. Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 3 του παρόντος και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 2778/1999, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με δύο και μισό τοις χιλίοις (2,5%ο) επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.

ΕΔΩ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟ δ

και το δ) Σε Ν.Π.Δ.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.Ετικέτες