Βγαίνει δίσκος προς ενίσχυσιν του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος

Loading...


Δισκοφορία προς οικονομικήν ενίσχυσιν του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποφάσισε για αύριο η Ιερά Σύνοδος και εξέδωσε την ακόλουθη σχετική εγκύκλιο: 

 

Αριθμ. Πρωτ. 4419
Διεκπ. 1969
Αθήνησι 9η Σεπτεμβρίου 2014

Προς
Την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και
Τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Διά του παρόντος υπομιμνήσκομεν υμίν, ότι διά προγενεστέρας Συνοδικής Αποφάσεως κοινοποιηθείσης διά της υπ’ αριθμ. 2491/ 22.8.1989 Συνοδικής Εγκυκλίου, προσδιωρίσθησαν οι πόροι του λειτουργούντος Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Μεταξύ αυτών είναι και το προιόν εράνου διά περιαγομένου δίσκου εις άπαντας τους Ιερούς Ναούς της Εκκλησίας της Ελλάδος άπαξ του έτους κατά την 14ην του μηνός Σεπτεμβρίου, εορτήν της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Όθεν, Συνοδική Εξουσιοδοτήσει, παρακαλούμεν, όπως: α) την 14ην Σεπτεμβρίου ε.ε. διεξαχθή δισκοφορία προς οικονομικήν ενίσχυσιν του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, β) δοθούν εις τους υφ’ υμάς Εφημερίους αι σχετικαί οδηγίαι, ίνα διά θερμών λόγων συστήσουν εις τους πιστούς, κατά την ημέραν διεξαγωγής της δισκοφορίας, όπως συνεισφέρουν μετά φιλοτιμίας υπέρ του ειρημένου σκοπού, εξηγηθή δε εις αυτούς, ότι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός υπηρετεί το Ιεραποστολικόν έργον της Εκκλησίας ημών.

Το συλλεγησόμενον ποσόν παρακαλείσθε, όπως καταθέσητε εις τον υπ’ αριθμ. 146/55809003 Τραπεζικόν Λογαριασμόν της Ιεράς Συνόδου εν τω Υποκαταστήματι της Εθνικής Τραπέζης της Πλατείας Μητροπόλεως υπό την ένδειξιν «Υπέρ Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος» κατά δε τα ειθισμένα ενημερώσητε την Ιεράν Σύνοδον περί της πραγματοποιηθείσης καταθέσεως αποστέλλοντες το σχετικόν Γραμμάτιον Καταθέσεως του χρηματικού ποσού της Τραπέζης διά την ενημέρωσιν του Λογιστηρίου του Ραδιοφωνικού Σταθμού.

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Διαυλείας Γαβριήλ Ετικέτες