Οι δεήσεις του Κυπριακού λαού στην Παναγία της Τήνου

Loading...


Αντιπροσωπευτικά αναφέρουμε ένα θαύμα της Παναγίας που συνέβη σ’ ένα ενδεκάχρονο αγόρι από τον άγιο Δομέτιο της Λευκωσίας τον Ιανουάριο του 1972. Στη δήλωση του θαύματος, που κατέθεσε η μητέρα του παιδιού στο Ιερό Ίδρυμα της Τήνου, διαβάζουμε τα εξής:

«Ο υιός μου Γεώργιος, ετών 11, την 3η Ιανουαρίου ενώ ήτο υγιής κατά τας νυκτερινάς ώρας παρουσίασε αιφνιδίως παράλυσιν των κάτω άκρων, ώστε να καταστεί τελείως ακίνητος. Ευθύς ως διεπιστώσαμεν την απότομον ασθένειαν του υιού μας εγώ και ο σύζυγός μου μεταφέραμεν τούτον εις το Γενικόν Νοσοκομείον Λευκωσίας ένθα και παρέμεινε προς νοσηλείαν 4 μήνας. 

Επειδή όμως η κατάστασις εξηκολούθη η ιδία, τη συμβουλή των ιατρών μεταφέραμεν τον υιόν μας εις το Νοσοκομείον του Ερυθρού Σταυρού εις Κυρήνειαν, ειδικόν διά την πάθησιν ταύτην. Την νύκτα της 9ης Μαρτίου προς την 10ην κατάστασιν του παιδιού μου είδα καθ’ ύπνον την ιεράν εικόνα της Παναγίας της Τήνου, καίτοι δεν την είχα δει ποτέ. Από την ταραχήν μου ξύπνησα. Μετ’ ολίγον απεκοιμήθην και είδα πάλι το ίδιον όνειρο, αλλά τη δεύτερη φορά ήκουσα μίαν φωνήν ότι το παιδί μου θα γίνει καλά. Το πρωί της επομένης ημέρας, περί ώραν 8.30 π.μ. Μετέβην εις το Νοσοκομείον διά την καθιερωμένην επίσκεψιν.

Οποία ήτο η έκπληξις και η συγκίνησίς μου, όταν ήκουσα τον υιόν μου να μου λέγει, δίχως εγώ να τον προκαλέσω, ότι την ίδια νύκτα είδε την Παναγία, η οποία του είπε ότι να έχει υπομονή και ότι θα γίνει σύντομα καλά και τον προέτρεψε να έλθει εις την χάρη της στην Τήνο τον Αύγουστο για να την προσκυνήσει. Αμέσως σκέφθηκα ότι η χάρις της Παναγίας μάς επεσκέφθη και ότι ήτο θέλημα του Θεού να ιαθεί το παιδί μου, αφού την ίδια ώρα και οι δυο είδαμε την ίδια οπτασία. Ουδεμίαν αμφιβολίαν είχα ότι επρόκειτο περί θαύματος. Την ίδια ημέρα πήρα το παιδί μου από το Νοσοκομείον και το μετέφερα προς εξέτασιν στον ιατρό Ν. Λειβαδάν, διάσημον εν Κύπρω, ο οποίος του έκαμε γενικάς αναλύσεις εκ των οποίων απεδείχθη ότι το παιδί μου ήτο τελείως καλά, εφ’ όσον όλαι αι λειτουργίαι του οργανισμού ήσαν φυσιολογικαί. Εν τω μεταξύ έταζα εγώ ότι θα έλθω στην Παναγία, ότι θα έλθω την 15 Αυγούστου εις προσκύνησιν της χάριτός της. Ω του θαύματος σε τρεις ημέρες το παιδί μου ήτο τελείως καλά και εις ελάχιστον χρονικόν διάστημα άρχισε να βαδίζει ελεύθερα. Εις εκπλήρωσιν του τάματός μου ήλθα σήμερα μετά του υιού μου στην χάρη της. Δοξάζω τον Θεόν διά την δωρεάν του και την Παναγία διά την μεσιτείαν της».

Παλαιότερα δεν υπήρχε τόσος στενός σύνδεσμος των Κυπρίων με την Παναγία της Τήνου. Μετά την εισβολή του Αττίλα και ύστερα από τα πάμπολλα θαύματα της Μεγαλόχαρης στην κρίσιμη αυτή για την Κύπρο καμπή, τα καραβάνια των Κυπρίων προσκυνητών πύκνωσαν, τα πλοία αύξησαν τα δρομολόγιά τους, επίσκοποι και ιερείς επικεφαλής συλλόγων άρχισαν να καταφθάνουν στην Τήνο, όλοι με μία παράκληση κι ελπίδα. Να δώσει η Υπέρμαχος Στρατηγός του Γένους μας, η Ελευθερώτρια Παναγία, την ελευθερία και την ειρήνη στη μαρτυρική Μεγαλόνησο. Να σημάνουν πάλι οι καμπάνες των εκκλησιών της στα κατεχόμενα εδάφη. Να ξαναγυρίσουν τα εικονίσματα στα προσκυνητάρια τους. Να ξαναζωντανέψουν τα πανηγύρια της. Να ξανακουσθεί η Θεία Λειτουργία στα τουρκοκρατούμενα χωριά της. Να γίνει η δοκιμασία του λάου της γέφυρα που θα τον οδηγήσει σε μια καινούργια περίοδο ειρήνης, αγάπης και θεογνωσίας.

Οι Κύπριοι έχουν εναποθέσει στην Παναγία κάθε τους ελπίδα. Όπως παλαιότερα οι υπόδουλοι Έλληνες της Σμύρνης, της Κωνσταντινουπόλεως, της Κρήτης, της Θεσσαλονίκης και άλλων τουρκοκρατούμενων ελληνικών περιοχών έβλεπαν το νησί της Τήνου ως κέντρο των εθνικών πόθων και ελπίδων τους, έτσι και σήμερα οι Κύπριοι βλέπουν την Παναγία της Τήνου ως τη μοναδική τους ελπίδα για την αποκατάσταση των δικαίων τους. Όπως κάτω από το μεγάλο καντήλι της Εικόνας Της έχουν κρεμάσει ασημένιο ομοίωμα της πατρίδας τους έτσι και κάτω από τη φλόγα της αγάπης Της έχουν εναποθέσει την τύχη της Κύπρου και ολόκληρης της ζωής τους.

Το τάμα αυτό μπροστά στην εικόνα της Παναγίας είναι μία επίμονη παράκληση του ευσεβούς Κυπριακού λαού προς τη Μεγαλόχαρη, αλλά συγχρόνως κι ένα σύμβολο που περιγράφει τις πνευματικές σχέσεις της Κύπρου με την Παναγία της Τήνου.

Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου, Αφιερώματα Δημοσιεύματα στην Παναγία της Τήνου, Έκδοσις Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος Λαμία, 2008.