Ποταμός ο Φλωρίνης Θεόκλητος για την αργία της Κυριακής

Loading...


Πως είναι δυνατόν η επίσημη Κυβέρνηση ενός κατά πλειονότητα Ορθοδόξου λαού να προβαίνει σε κινήσεις ευθείας προσβολής και προκλήσεως του θρησκευτικού φρονήματός του, διερωτάται ο Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος με αφορμή την αργία της Κυριακής και ζητά σε επιστολή του να επανεξετάσει το υπουργείο τη νομοθετική ρύθμιση. 

Ολόκληρη η επιστολή του έχει ως εξής: 
Εντιμότατε Κύριε Υπουργέ,

«Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακή είναι αφωρισμένο και κατηραμένο και βάζετε φωτιά στο σπίτι σας και όχι ευλογία». Με την ρήσιν αυτήν του Εθνοϊερομάρτυρος Πατρο-Κοσμά του Αιτωλού ξεκινούμεν την παρούσαν επιστολήν δια ένα ζήτημα ιδιαζούσης σημασίας, εθνικοθρησκευτικής αλλά και κοινωνικοοικονομικής.

Η δυνατότης, η οποία δίδεται με νομοθετικήν ρύθμισιν εις κατηγορίας εμπορικών καταστημάτων και επιχειρήσεων, δια να λειτουργούν και κατά τας Κυριακάς, φρονούμεν ότι φορτίζει αρνητικότερον και θα δυναμιτίση έτι περαιτέρω την ήδη βεβαρημένην ατμόσφαιραν εντός της ελληνικής κοινωνίας. Η αργία της Κυριακής ημέρας, καθιερωθείσα επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, θα τεθή εν αμφιβόλω μετά την ανωτέρω σχετικήν ρύθμισιν.

Και δι᾽ ημάς τους Ορθοδόξους η Κυριακή είναι ιερά ημέρα, αφιερωμένη εις την λατρείαν και δοξολογίαν του Θεού. Διερωτώμεθα δε, πως είναι δυνατόν η επίσημος Κυβέρνησις ενός κατά πλειονότητα Ορθοδόξου λαού να προβαίνη εις τοιαύτας κινήσεις ευθείας προσβολής και προκλήσεως του θρησκευτικού φρονήματός του;

Πέραν τούτων, η επιχειρουμένη κατάλυσις της αργίας της Κυριακής εγείρει τας δικαιολογημένας αντιδράσεις και ενστάσεις των εντίμων εμπόρων-επαγγελματιών και εμποροϋπαλλήλων, οι οποίοι θεωρούν ότι κατ᾽ αυτόν τον τρόπον ουδόλως θα ωφεληθή η μικρά και μικρομεσαία επιχείρησις, καθ᾽ όσον μία επιπλέον εργάσιμος ημέρα δεν πρόκειται να ενισχύση την διαρκώς μειουμένην αγοραστικήν δύναμιν των Ελλήνων πολιτών και οικογενειών, οι οποίοι δοκιμάζονται ανηλεώς από την κρίσιν.

Ομοίως, η εν λόγω ρύθμισις θα εξουθενώση και την ελάχιστον εναπομείνασαν σωματικήν και ψυχικήν ικμάδα των εργαζομένων και θα διαλύση τους οικογενειακούς δεσμούς, με ανυπολόγιστον εθνικόν και κοινωνικόν κόστος.

Εντιμότατε Κύριε Υπουργέ, συμπαρατασσόμενοι με την δικαίαν αντίδρασιν των Εμπορικών Συλλόγων της περιφερείας μας, υποστηρίζομεν ενθέρμως ότι η τόνωσις της αγοράς και η ενίσχυσις της αγοραστικής δυνάμεως των καταναλωτών δεν έχει την ανάγκην μιας επί πλέον ημέρας λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, μάλιστα δε της Κυριακής, αλλά δύναται να επιτευχθή δια της λήψεως αναπτυξιακών και κοινωνικώς προνοιακών μέτρων.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμεν να επανεξετάσητε την νομοθετικήν Σας πρωτοβουλίαν και να σεβασθήτε εθνικοθρησκευτικά θέσμια και παραδόσεις, καθώς έπραξαν γενεαί γενεών, και αυτοί οι αλλόθρησκοι Οθωμανοί κατακτηταί.

Ελπίζοντες ότι θα εισακούσητε την μαζικήν φωνήν και απαίτησιν της συντριπτικής πλειονοψηφίας του ελληνικού λαού, διατελούμεν,

Μετ᾽ εγκαρδίων ευχών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣtilegrafima.gr