Ο Πειραιώς Σεραφείμ προς Περγάμου Ιωάννη: «Οι θέσεις σου περιπίπτουν σε απόλυτη θεολογική αντίφαση»

Loading...


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ.κ. Ιωάννης (Ζηζιούλας), Ακαδημαϊκός, διατελέσας Πρόεδρος τής Ακαδημίας Αθηνών παγκοσμίως γνωστός γιά τήν θεολογική του κατάρτιση καί τίς συγγραφές του, δημοσιοποίησε στό διαδίκτυο επιστολές του πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεο, υπεροχικό καί ανεπανάληπτο θεολογικό οξύγραφο κάλαμο, τού οποίου τά πολυτίμητα έργα έχουν μεταφρασθεί σέ είκοσι μία ξένες γλώσσες παγκοσμίως, διαμαρτυρόμενος διά δήθεν στρέβλωση τών θέσεών του κατά τήν εμπνευσμένη ομιλία τού Σεβ. Ναυπάκτου στήν διοργανωθείσα από τήν Ι. Μητρόπολη Πειραιώς ¨Ημερίδα μέ θέμα: «Πατερική Θεολογία καί Μεταπατερική Αίρεση».

Οι απαντήσεις τού Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου, δυστυχώς γιά τόν Σεβ. Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ιωάννη είναι καταλυτικές καί εισδύουν στά μύχια τής θεολογικής σκέψεως καί ορθοδόξου δογματικής αληθείας καί αυτό τό διακρίνει ακόμη καί προλύτης τής θεολογικής επιστήμης.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης στήν από 27/9/2012 δήλωσή του ανέφερε τά εξής: «Ως προς το ερώτημα του Αγίου Ναυπάκτου γιατί συνέδεσα το όλον θέμα με εκείνο της πολεμικής που ασκείται κατά των θεολογικών διαλόγων, του υπενθυμίζω ότι το παραποιημένο κείμενό μου βρίσκεται σε ομιλία του που χειροκροτήθηκε από σύναξη, κατά την οποία ακούστηκαν τα μύρια όσα κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των θεολογικών διαλόγων του» τήν στιγμή κατά τήν οποία έχει ανά χείρας τά αποσταλέντα πρός Αυτόν Πρακτικά τής διοργανωθείσης ημερίδος καί αναντιρρήτως έχει διακριβώσει ότι κατ’ αυτήν δέν υπήρξε ζωντανός διάλογος μέ τούς συμμετέχοντας αλλά ακούστηκαν μόνο οι τεκμηριωμένες επιστημονικές εισηγήσεις τών Ακαδημαϊκών εισηγητών καί τού Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου.

Επειδή η βαρυτάτη αναφορά του προσβάλλει βαναύσως τήν καθ’ ημάς Ι. Μητρόπολη η οποία διοργάνωσε τό ως είρηται συνέδριο, τόν παρακαλούμε δημοσία γιά νά μήν θεωρηθή η τοποθέτησή του ως κοινή συκοφαντία νά μάς αναφέρει ονομαστικώς καί όχι αφοριστικώς ποιά είναι τά ατεκμηρίωτα καί συνεπώς ψευδή καί κακόπιστα «μύρια όσα» πού ακούστηκαν «κατά τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τών θεολογικών διαλόγων του».

Είναι υποχρεωμένος ο Σεβ. κ. Ιωάννης νά απαντήσει στήν ουσία τού ερωτήματος, διότι άλλως δικαιώνει όσους τόν «συκοφαντούν» ότι αυτός ευθύνεται προσωπικώς γιά τήν λανθασμένη πορεία τού διεξαγομένου θεολογικού διαλόγου καί γιά τίς δύο ανεπέρειστες επιστολές πρός τήν Εκκλησία τής Ελλάδος πού απέστειλε τό Σεπτό Κέντρο.

Όσον αφορά στήν αποστροφή τής τοποθετήσεώς του τής 17/9/2012 ότι:  «Γνωρίζετε την πολεμικήν, η οποία ασκείται τελευταίως υπό ωρισμένων κύκλων εναντίον μου και αυτού του Οικουμενικού Πατριάρχου εξ αφορμής του γεγονότος ότι, υπείκων εις συνοδικάς αποφάσεις όλων ανεξαιρέτως των Ορθοδόξων Εκκλησιών, προεδρεύω από Ορθοδόξου πλευράς του επισήμου θεολογικού Διαλόγου μετά των Ρωμαιοκαθολικών. Η εμπάθεια και αι ύβρεις, που την συνοδεύουν, καθιστούν αδύνατον και άνευ νοήματος οιανδήποτε απάντησιν εις την πολεμικήν αυτήν. Η άμεσος η έμμεσος όμως συστράτευσις ενός επισκόπου της Εκκλησίας εις την πολεμικήν αυτήν, και δη και με μεθόδους παραποιήσεως των θέσεών μου, αποτελεί ιδιαιτέρως σοβαρόν ζήτημα», ασφαλώς δέν θά αναφέρεται ο Σεβ. στούς συναδέλφους του Ακαδημαϊκούς Θεολόγους Καθηγητάς κ.κ. Μέγα Φαράντο καί Χρυσόστομο Σταμούλη, οι οποίοι τόν καταγγέλουν επί κακοδοξία καί όχι επειδή προεδρεύει τού επισήμου Θεολογικού διαλόγου μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς.

Μήπως η πεποίθησή του ότι «η Ανατολή καί η Δύσις αποτελούν τούς δύο πνεύμονας διά τών οποίων αναπνέει η Εκκλησία» (περ. «᾿Επίσκεψις», αριθ. 559/31.7.1998) αποτελεί τήν αιχμή τού δόρατος εναντίον του, διότι παρ’ ότι μέγιστος θεολόγος εισάγει τό ακατανόητο δηλ. παρουσιάζει τόν Χριστιανισμό ως οργανισμό πού «οξυγονούται» από δύο πνεύμονες, τόν μέν Ρωμαιοκαθολικό πού διδάσκει τά δόγματα τού filioque, τού παπικού πρωτείου καί παπικού αλαθήτου, τής κτιστής χάριτος, τών αξιομισθιών τών αγίων καί τών λυσιποίνων, τής ασπίλου συλλήψεως τής Θεοτόκου καί τής ενσωμάτου αναλήψεώς της καί τού καθαρτηρίου πυρός καί τόν Ορθόδοξο πού διδάσκει ακριβώς τά αντίθετα. Νά γιατί περιπίπτουν οι θέσεις του σέ απόλυτη θεολογική αντίφαση καί  νά γιατί αδίκως διαμαρτύρεται γιατί τού τό επισημειώνουν. 

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ