Μακεδονία – Η αλήθεια είναι τόσο απλή!

Loading...


Toυ Βασίλειου Ευσταθίου Δρ. Φυσικού, πτ. Θεολογίας (Τμ.Κοιν.Θ.ΕΚΠΑ)
Η σκοπιανή αξίωση είναι ολοκληρωτικά απαράδεκτη για τον εντελώς απλό λόγο ότι είναι απολύτως ιστορικά αστήρικτη. Αυτό θα είναι ο λόγος που δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή ποτέ από την ελληνική συνείδηση.

Γιατί κι αν κάποιοι μπορεί να επιστρατεύουν όλα τα έθνη προς ικανοποίηση των συμφερόντων τους και των σκοπιμοτήτων τους, τους διαφεύγει μπροστά στην ανεξέλεγκτη αδηφαγία τους και στην τυραννική ανυπομονησία τους ότι η ανθρώπινη ιστορία διέπεται από νόμους, στους οποίους υπόκεινται και αυτοί, και ότι και να κάνουν δεν μπορούν να βρεθούν πάνω από αυτούς και να τους υπερβούν. Έτσι δεν μπορεί να προσπαθεί κανείς να ξαναγράψει την ιστορία όπως θα επιθυμούσε να είναι αυτή, όπως τον βολεύει, ώστε να προδιαγράψει ένα ευνοικό μέλλον γι’ αυτόν, εξασφαλίζοντας το αυτό εις βάρος των άλλων γύρω του. Κάτι τέτοιο ότι και να κάνει δεν είναι δυνατόν ποτέ να το πετύχει, ως κάτι εκτός των δυνατοτήτων του, ως μια απραγματοποίητη ουτοπία, όπου το μόνο που θα πετύχει είναι αυτό να καταλήξει εις βάρος του εκεί που δεν το περιμένει. Εδώ χαθήκαν λαοί με λαμπρούς πολιτισμούς και ξακουστά ονόματα, θα επιβιώσουν άλλοι κλέβοντας όνομα και πολιτισμό από τους γείτονές τους; Θέλει πολύ να καταλάβει κάποιος ότι μόνο το μέλλον τους έτσι δεν χτίζουν και δεν εξασφαλίζουν; Με κανένα τρόπο, ούτε αυτοί οι αδύναμοι που φαίνονται από μπροστά να διεκδικούν, ούτε αυτοί οι δυνατοί, που από πίσω τους, τους σπρώχνουν και τους υποστηρίζουν, δεν πρόκειται να δικαιωθούν από την ιστορία. Πόσοι κατακτητές και σφετεριστές δεν πέρασαν από την Ελλάδα; Η Ελλάδα εδώ είναι, αυτοί που είναι;

Υπάρχουν πολλά ιστορικά αποδεικτικά στοιχεία που φέρνουν την ιστορία αβίαστα και ακαταμάχητα με το μέρος της Ελλάδας, όσον αφορά το όνομα της Μακεδονίας. Πολύ απλά και ξεκάθαρα, ξεκινώντας από το θέμα της γλώσσας, είναι στην ουσία του ανυπόστατο να προσπαθεί να διεκδικήσει ο λαός των Σκοπίων γλώσσα που να λέγεται μακεδονική, όταν η γλώσσα της Μακεδονίας δεν ήταν και δεν είναι άλλη από τα ελληνικά, όπως μαρτυρούν αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή, τουλάχιστον από τον 8ο αι. π.Χ. Δεν υπάρχει γλώσσα μακεδονική, υπάρχει ελληνική. Μπορεί να μιλήσουμε για διάλεκτο, όχι όμως για γλώσσα μακεδονική, και γι’ αυτό εξ’ ορισμού δεν έχει νόημα το υποτιθέμενο ζήτημα των Σκοπίων περί σλαβομακεδονικής γλώσσας. Όταν ένα ζήτημα είναι εξ’ ορισμού άνευ νοήματος ότι και να συζητάμε γι’αυτό θα παραμένει άτοπο και ανώφελο.

Η συσχέτιση που επιχειρείται του σλαβικού λαού των Σκοπίων με την Μακεδονία, που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την ονοματοδοσία τους περιέχοντας τον όρο Μακεδονία, είναι αδύνατη, καθώς ιστορικές μαρτυρίες αποδεικνύουν ότι ο Μ. Αλέξανδρος και οι Μακεδόνες είχαν ελληνική συνείδηση και ανήκουν στο έθνος των Ελλήνων. Τέτοιες μαρτυρίες υπάρχουν ήδη από την ελληνιστική – ρωμαική περίοδο από μη Έλληνες ιστορικούς, όπως ο Ιουδαίος Ιώσηπος (1ος αι. μ.Χ.) και ο Ιππόλυτος Ρώμης (2ος – 3ος αι. μ.Χ.). Γράφει ο Ιώσηπος: «Δειχθείσης δ’ αυτώ της Δανιήλου βίβλου, εν η τίνα των Ελλήνων καταλύσειν την Περσών αρχήν εδήλου, νομίσας αυτός είναι ο σημαινόμενος» (Τότε του έδειξαν (ο αρχιερέας και οι ιερείς των Ιουδαίων) και το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, όπου δηλώνεται ότι κάποιος Έλληνας θα κατέλυε την εξουσία των Περσών, θεώρησε (ο Μ.Αλέξανδρος) ότι αυτός ο ίδιος είναι ο σημαινόμενος, ή με άλλα λόγια ο προφητευόμενος.) (Flav.Jos., Ant.Jud. 11. 336-337). Γράφει ο Ιππόλυτος Ρώμης: «Μετά τούτους εκράτησαν Έλληνες, αρξάμενοι από Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, επί έτη τριακόσια, ως είναι τούτους τον χαλκόν. Μετά τούτους Ρωμαίοι…τινές δε των ιστοριογράφων επί διακόσια τεσσαράκοντα έτη τούτους (τους Πέρσες) κεκρατηκέναιαν εγράψαντο έως της Δαρείου αρχής, ον καθελών Αλέξανδρος ο Μακεδών εν τω εβδόμω έτει μετέστησεν την των Περσών βασιλείαν εις την Ελλάδα, καθώς και ο Δανιήλ λέγει…πάρδαλιν ονομάσας την των Ελλήνων βασιλείαν εσήμανεν, ων ήρχεν Αλέξανδρος ο Μακεδών…» (Hipp.Dan. 2. 12. 2-6).

Το σπουδαίο είναι ότι τέτοιες ιστορικές μαρτυρίες συναντάμε και στον κανόνα της θεόπνευστης Αγίας Γραφής. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Μ. Αλέξανδρος μαρτυρείται ως Βασιλέας ολόκληρης της Ελλάδας: «Ο Αλέξανδρος, ο υιός του Φιλίππου, ο Μακεδών, … έγινε βασιλεύς αντί εκείνου, αφού προηγουμένως είχε γίνει βασιλεύς ολοκλήρου της Ελλάδος.» («Και εγένετο μετά το πατάξαι Αλέξανδρον τον Φιλίππου τον Μακεδόνα, … εβασίλευσεν αντ᾿ αυτού πρότερος επί την Ελλάδα.»), Α’ Μακ. 1,1. Παράλληλα, στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Απόστολος Παύλος μετέβηκε στην Μακεδονία μετά το όραμα που είδε («και όραμα διά της νυκτός ώφθη τω Παύλω· ανήρ τις ην Μακεδών εστώς, παρακαλών αυτόν και λέγων· διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν», Πρ. 16,9), ούτε στους Φιλιππησίους, ούτε στους Θεσσαλονικείς, όπως φαίνεται στις επιστολές του, ούτε σε άλλους Μακεδόνες, απευθύνεται χρησιμοποιώντας άλλη γλώσσα από την ελληνική. Επομένως, καθώς είπε και ο Κύριος τον γνωστό λόγο για τους Έλληνες: «Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή … ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων· ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου.» (Ιω. 12,20-23), η χριστιανική Μακεδονία, η πρώτη περιοχή στην ευρωπαική ήπειρο που δέχθηκε τον ευαγγελισμό από τον Απόστολο των Εθνών, δεν θα μπορούσε παρά να ανήκει στην Ελλάδα και να κατοικείται από Έλληνες.

Αν όμως είναι έτσι, ότι και να κάνουν, όσες ηγεσίες λαών και να πείσουν να συμφωνήσουν ότι ο λαός των Σκοπίων μπορεί να λέγονται Μακεδόνες (αρχικά μέσα σε ένα σύνθετο όνομα, που ωστόσο όλοι εύκολα καταλαβαίνουμε πως σε μια τέτοια περίπτωση, αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα θα απλοποιούταν σε σκέτο Μακεδόνες), όσο και να προσπαθούν να περιχαρακώσουν την ιστορία κατά το δοκούν, όσα ιστορικά βιβλία και να εκδώσουν που διαστρεβλώνουν την ιστορική αλήθεια, θα υπάρχει πάντα η Αγία Γραφή, που είναι αδύνατον να πάψει να υπάρχει ή να αλλοιωθεί μέχρι της συντελείας των αιώνων, καθώς αποτελεί θείο λόγο, ο οποίος ποτέ δεν μπορεί να καταργηθεί ή να διαστρεβλωθεί («αμήν γαρ λέγω υμίν, έως αν παρέλθη ο ουρανός και η γη, ιώτα εν η μία κεραία ου μη παρέλθη από του νόμου έως αν πάντα γένηται.», Μτ. 5,18), και αυτή θα αποτελεί τον αδιάψευστο και αξιόπιστο κήρυκα της αλήθειας και σε αυτό το ιστορικό θέμα της πατρίδας μας. Πως οι Χριστιανοί στα Σκόπια, αν δεχθούν να ονομαστούν Μακεδόνες, θα ανοίγουν στην Εκκλησία τον Απόστολο και θα διαβάζουν τις Πράξεις ή τις Επιστολές προς τους Έλληνες κάτοικους της Μακεδονίας; Πως θα διαβάζουν το βιβλίο των Μακκαβαίων που ξεκινάει με το «είχε γίνει βασιλεύς ολοκλήρου της Ελλάδος»; Παντού Ελλάδα, Έλληνες, ελληνική γλώσσα. Όπως και να το κάνουμε, αυτό δεν γίνεται να αλλάξει. Ο Μέγας Αλέξανδρος ανήκει στην Ελλάδα και η Ελλάδα σε αυτόν, είναι δική του και είναι δικός της. Μάλλον θα πρέπει να καταργήσουν αυτά τα αναγνώσματα αν θέλουν να σφετεριστούν το άσχετο με αυτούς όνομα της Μακεδονίας. Διαφορετικά, αν θέλουν τα Σκόπια να είναι συνεπείς στην ιστορία τους θα πρέπει να αναζητήσουν την ονομασία τους σε αυτή (δηλαδή στην ιστορία τους, η οποία αρχίζει μόλις τον έκτο αιώνα μ.Χ.), η οποία δεν μπορεί να περιέχει τον όρο Μακεδονία, παύοντας έτσι να σφετερίζονται αυτόν και να παραχαράσσουν την ιστορία.

Αν αυτοί που αποτελούν την παρούσα κυβέρνηση υπογράψουν, χωρίς να αφουγκραστούν την θέληση του λαού, για μια ονοματοδοσία όσον αφορά τα Σκόπια που θα περιείχε τον όρο Μακεδονία, είναι φύσει αδύνατον να αποδεχθούμε ποτέ αυτή, η οποία θα αποτελούσε παραχάραξη της ιστορίας και ξεπούλημα της Μακεδονίας μας, αλλά θα υπερασπιζόμαστε πάντα την ιστορική αλήθεια ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα.tilegrafima.gr