Λαγκαδά Ιωάννης: «Δεύτε ίδωµεν, πιστοί, που εγεννήθη ο Χριστός»

Loading...


Ακολουθεί το χριστουγενιάτικο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννου, πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς αναφέρεται στη σύγχρονη «εποχή συγχύσεως και κρίσεως» που βιώνει ο κόσμος και στη μόνη διέξοδο, την οποία μας δείχνει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος μέσα από το «μέγα μυστήριο» της γέννησης Του.

«Δεύτε ίδωµεν, πιστοί, που εγεννήθη ο Χριστός,
ακολουθήσωµεν λοιπόν ένθα οδεύει ο αστήρ».

Τέκνα ηµων εν Κυρίω αγαπητά,

Δεύτε ίδωµεν πιστοί, που εγεννήθη ο Χριστός. Με αυτές τις λέξεις µας καλεί ο υµνογράφος της Αγίας µας Εκκλησίας να βιώσωµεν το Αληθινόν Μήνυµα της µεγάλης Εορτής των Χριστουγέννων. Πίσω από αυτές τις λέξεις δεν κρύπτεται το νόηµα µιάς τοπογραφίας που προσδιορίζει την πόλιν και το σηµείον της Γεννήσεως του Κυρίου αλλά εκφράζεται µέσα από τον προσδιορισµον του τόπου ο τρόπος µε τον οποίον πρέπει να προσεγγίσωµεν το µυστήριον.

Πού εγεννήθη ο Χριστός; Εγεννήθη και γεννάται στο Σπήλαιον της υπερτάτης ταπεινώσεως που οµως αποκαλείται Θεοδέγµον, διότι αξιώθηκε να δεχθή τον ίδιον τον Θεόν. Εάν θέλωµεν, λοιπόν, και εµεις να ζήσωµεν Χριστούγεννα µε την παρουσίαν του Χριστού στην ζωήν µας, εάν θέλωµεν να ζήσωµεν την ανείπωτην και ανέκφραστην χαράν, τότε πρέπει να δηµιουργήσωµεν τις προϋποθέσεις που απαιτώνται προκειµένου να γεννηθή ο Χριστός και στην δικήν µας ζωήν.

Ο κοσµος σηµερα ζεί σε µίαν εποχήν συγχύσεως και κρίσεως. Όλοι οι άνθρωποι διαµαρτύρονται και εκφράζουν την αγανάκτησιν της απογοητεύσεως, την αναζήτησιν του δικαίου. Εκείνο, οµως, που αποτελεί διέξοδον και µήνυµα χαράς και ελπίδος, εκείνο που οδηγεί τον άνθρωπον στην δικαίωσιν είναι το γεγονός που καλείται να βιώση µέσα από την παρούσαν πολυσήµαντην οικουµενικήν εορτήν της ανθρωπότητος. Εκείνο που µπορεί να οδηγήση τον άνθρωπον στην λύτρωσιν, στην ελευθερίαν είναι να κατορθώση ο άνθρωπος να συναντήση τον Πλάστην και Δηµιουργόν του. Εκείνον δηλαδή που µέσα από την δηµιουργίαν του παρόντος κοσµου απεργάζεται την αναδηµιουργίαν του πεπτωκότος ανθρώπου και χαρίζει την άλληκτον ζωήν του µέλλοντος. Ο άνθρωπος µε την αµαρτίαν οδηγείται στην πτώσιν και η ζωή µας, αδελφοί µου, καθηµερινώς είναι γεµάτη από πτώσεις, αστοχίες και λάθη που µας οδηγούν στην κρίσιν και τις κρίσεις που διερχόµεθα. Ο µόνος που µπορεί να µας απαλλάξη από όλα τα δεινά που είναι ταυτισµένα µε την φθοράν και τον θάνατον, ο µόνος που µπορεί να αλλάξη την ζωήν µας και να της δώση νόηµα ζωής αληθινής είναι Εκείνος που µας εδηµιούργησε, Εκείνος που δεν µας άφησε στην πτώσιν και την κληρονοµίαν του θανάτου. Είναι Εκείνος που µε το έλεός Του πάντοτε µας καταδιώκει διότι ειµαστε παιδιά Του και µας αγαπά µε θυσιαστικήν αγάπην. Είναι Εκείνος που ήλθε και έγινε άνθρωπος οµοιος µε εµας, χωρίς αµαρτίαν, διά να µας δώση την εικόνα του αρχετύπου και την δυνατότητα να γίνωµεν το πρώτον άνθρωποι και ακολούθως θεούµενοι άνθρωποι, να γίνωµεν κατά χάριν θεοί, να θεωθώµεν, να κερδίσωµεν τον αγιασµον. Αλλά πρώτον πρέπει να γίνωµεν άνθρωποι, διότι χωρίς ανθρωπιά δεν είναι δυνατόν κανείς να βιώση το περιεχόµενον και το νόηµα των άλλων αγιοπνευµατικών αρετών.

Δεύτε ίδωµεν, πιστοί, που εγεννήθη ο Χριστός.
Δεν εγεννήθη ο Χριστός, αδελφοί µου, ούτε στα παλάτια αυτού του κοσµου ούτε στα πλούτη ούτε στις δόξες ούτε στην θαλπωρήν της ανθρωπίνης αγαπητικής προσεγγίσεως. Εγεννήθη εκεί όπου υπήρχε η απαξία, η περιφρόνησις, διά να δείξη πως ο ίδιος δίδει αξίαν στους περιφρονηµένους, στην αξίαν του προσώπου του κάθε ανθρώπου και να µας ανατρέψη αυτό που οικοδόµησε ο ευτράπελος εγωισµος που οδηγεί τον άνθρωπον στο να ζη  σε ψεύτικα οικοδοµηµατα αρετής και υποκατάστατα ανυπάρκτου χαράς.

Χριστούγεννα και εφέτος και όλος ο κοσµος τις ηµέρες αυτές προσπαθεί να τις εορτάση µε χαράν, µε εκδηλώσεις που έρχονται να ξεχωρίσουν από τις άλλες ηµέρες. Καί πραγµατι οι ηµέρες των Χριστουγέννων είναι ξεχωριστές. Αλλά αληθινά ξεχωριστές γίνονται, όταν κανείς κατορθώση να βιώση την παρουσίαν του Χριστού.

Ο Κύριος ηµων Ιησούς Χριστός µε την παρουσίαν Του έρχεται και σηµερα να µας µεταφέρη το νέον µήνυµα της Βασιλείας Του. Μίας Βασιλείας δηλαδή που δεν έχει καµίαν σχέσιν µε τις ξεπεσµένες βασιλείες του κοσµου τούτου. Έρχεται να µεταφέρη το µήνυµα του Ουρανίου Πολιτεύµατος που δεν έχει καµίαν σχέσιν µε τα χρεοκοπηµένα πολιτεύµατα της παρούσης καθηµερινότητος. Έρχεται να µας µεταφέρει το µήνυµα της Αιωνίου Ζωής που είναι η υπέρτατη προσφορά της αγάπης του Θεού.

Ας βαδίσωµεν, λοιπόν, µέχρι την Βηθλεέµ. Ας βιώσωµεν όλα εκείνα τα νοήµατα που κρύπτονται πίσω από τις εικόνες και τους τύπους. Ας γνωρίσωµεν πολύ καλά το που εγεννήθη ο Χριστός και ας ακολουθήσωµεν τον Αστέρα, τον Άγγελον της Αγάπης του Θεού που µας δείχνει τον δροµον  της υψοποιού ταπεινώσεως διά να συναντήσωµεν το Θείον Βρέφος, διά να αλλάξη η ζωή µας, διά να αποτελέση παρελθόν ο,τι µας χώρισε και µας χωρίζει από τον Θεόν και τον άνθρωπον, ώστε να γίνη παρόν η βίωσις της ζωοποιού παρουσίας του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ηµων Ιησού Χριστού. Μόνον µε τον Χριστόν στην ζωήν µας µπορούµε να οικοδοµουµε στην βεβαίαν ελπίδα διά την προσδοκίαν του παρόντος και τον οραµατισµον του µέλλοντος. 

Σας ευχοµαι, εν αγάπη πολλή, πλουσίαν την χάριν του Τεχθέντος εν Βηθλεέµ  Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ηµων Ιησού Χριστού.
Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων• Αµην!

Χρόνια Πολλά και εν παντί παρά Κυρίου ευλογηµένα

Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης
ο Μητροπολίτης
Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης