Ιερώνυμος: Η Εκκλησία θα πράττει πάντα το χρέος της

Loading...


«Η Εκ­κλη­σία έπραττε αλλά και θα πρατ­τει εις το ακέραιον παν­τοτε υ­περ του λαού Του το ευ­γε­νες χρέος της». Αυτά αναφέρονταν μεταξύ άλλων στο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στην Η­με­ρίδα με θέμα «Βαλ­κα­νι­κοί Πο­λε­μοι 1912 – 1913 : Το δεύ­τερο ’21». 

Αναλυτικά το μήνυμα έχει ως εξής: 

Χριστός Ανέστη!

Με αι­σθη­ματα βα­θειάς πνευ­μα­τι­κης ευ­θυ­νης και εγ­καυ­χη­σεως εν Α­να­στάντι Χρι­στω, χαι­ρε­τίζω την ε­ναρξη των ερ­γα­σιών της Η­με­ρι­δος για τους Βαλ­κα­νι­κούς Πο­λε­μους του 1912 – 1913 και τη συμ­βολή της Εκ­κλη­σίας σε αυ­τους, η ο­ποία και πρα­γμα­το­ποι­ει­ται υπό την αι­γίδα της Δι­αρ­κούς Ι­ε­ρας Συ­νο­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λα­δος στην πο­λη της Θεσ­σα­λο­νι­κης.
Η Η­με­ρίδα αυτή ε­χει ως σκοπό να α­να­δεί­ξει ε­κείνα τα ση­μεία της ι­στο­ρίας, για τα ο­ποία ο ι­στο­ρι­κος ε­χει κα­τα­γρα­ψει την α­δι­αμ­φι­σβη­τητη προ­σφορά της μη­τ­ρος Εκ­κλη­σίας, η Ο­ποία ε­γα­λού­χησε και προ­ε­τοί­μασε με στοργή και θυ­σι­α­στική με­ρι­μνα το φρο­νημα, την ιστο­ρική μνήμη και το βι­ωμα του λαού μας, ω­στε την πε­ρι­οδο προ αλλά και κατά την δι­αρ­κεια των Βαλ­κα­νι­κων Πο­λε­μων, κα­θως ε­πι­σης και μετά από αυ­τους, η ε­πι­τυ­χία και η προ­σφορά στον βωμό της ελευ­θε­ρίας να στε­φθεί με τον στε­φανο της δο­ξης και τον ε­παινο των πι­στευ­ον­των στον Θεό, κα­θότι ε­γινε πράξη και ι­στο­ρικό πα­ρα­δει­γμα για α­κόμη μία φορά το ευ­αγ­γε­λικό: «τα α­δυ­νατα παρά τοις αν­θρω­ποις δυ­νατά παρά τω Θεώ ε­στι».

Συγ­χαίρω εγ­καρ­δίως τον Προ­ε­δρο της Ει­δι­κης Συ­νο­δι­κης Ε­πι­τρο­πης Πο­λι­τι­στι­κης Ταυ­το­τη­τος, Μη­τρο­πο­λίτη Δη­μη­τρι­α­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνα­τιο και τα Μέλη αυ­της, για την προ­τα­ση και το εν­δια­φε­ρον το ο­ποίο ε­πι­δει­κνυ­ουν παν­τοτε περί θε­μάτων τα ο­ποία αφο­ρούν στην πο­λι­τι­στική ταυ­το­τητα της ελ­λη­νορ­θο­δο­ξης συ­νεί­δη­σης του λαού μας.

Συγ­χαίρω και ευ­χα­ρι­στω τον Σε­βα­σμι­ω­τατο Μη­τρο­πο­λίτη Θεσ­σα­λο­νι­κης κ. Αν­θιμο και τα Μέλη της Ε­πι­στη­μο­νι­κης και Δι­ορ­γα­νω­τι­κης Ε­πι­τρο­πης της Η­με­ρι­δος αυ­της για τους κο­πους και την με­ρι­μνα που κατέβαλαν για την αρ­τια δι­ορ­γα­νωσή ­της.

Συγ­χαίρω και ε­παινώ τους Ο­μι­λη­τες της ει­ρη­με­νης Η­με­ρι­δος, οι ο­ποίοι ο­λο­προ­θυμα α­πο­δε­χθη­καν την προ­σκληση της Ι­ε­ρας Συνό­δου και ση­μερα αν­τα­πο­κρι­νο­με­νοι στο κα­λε­σμα της Εκ­κλη­σίας θα α­να­δεί­ξουν ι­στο­ρι­κες πη­γες και μαρ­τυ­ρίες, οι ο­ποίες δι­α­τρα­νω­νουν στην συ­νεί­δηση των παν­των την ι­στο­ρική ευ­θύνη, όπως και την α­λη­θεια της προ­σφο­ρας της Εκ­κλη­σίας κατά την πε­ρίοδο των Βαλ­κα­νι­κων Πο­λε­μων μεταξύ 1912 και 1913.

Α­γα­πη­τοί μου,

Η ι­στο­ρία του Γε­νους μας ει­ναι σπαρ­μένη με τις μυρ­τιές της θυ­σίας και με το θυ­μι­αμα της πι­στεως προς τον Α­να­στάντα Χρι­στο, του Ο­ποίου το α­να­στα­σιμο κη­ρυ­γμα υ­πήρξε και πα­ρα­με­νει η εμ­πνευση και η α­φορμή για την ορ­θο­τερη αυ­το­συ­νει­δη­σία και την συνε­πε­στερη ει­κόνα ε­αυ­του διά μέσου των αι­ω­νων.

Η Εκ­κλη­σία, συ­νε­χι­ζον­τας την ι­στο­ρική μαρ­τυ­ρία Του, έπραττε αλλά και θα πρατ­τει εις το ακέραιον παν­τοτε υ­περ του λαού Του το ευ­γε­νες χρέος της, το ο­ποίο κα­τη­χεί, συν­τη­ρεί, α­να­δει­κνύει και με­γα­λυ­νει το η­θος και το βι­ωμά μας. Τα γε­γο­νότα των Βαλ­κα­νι­κων Πο­λε­μων του 1912 – 1913, το ο­ποίο υ­παρ­χει ως το δεύ­τερο ’21 της νε­ω­τε­ρης ι­στο­ρίας μας, ει­μαι βε­βαιος ότι μας δι­δα­σκουν πως πρε­πει ο­λοι μας να πο­ρευ­θούμε, ω­στε ι­στο­ρικά λάθη που α­πο­δεί­χθη­καν μοι­ραία και κα­τα­στρο­φικά να α­πο­φευ­χθούν στο πα­ρον και στο μελ­λον, και ι­στο­ρικά ε­πι­τυ­χη­με­νες συ­νει­δητά ε­πι­λο­γες να α­πο­τε­λούν πα­ρα­δει­γμα προς μι­μη­ση και συ­νεί­δη­ση ε­λευ­θε­ρίας στην αναζήτηση του παρόντος και του μέλλοντός μας.

Μετ’ αναστασίμων ευχών

Ο Αρχιεπίσκοπος

† Ο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος