Επιστολή συμπαράστασης προς τον Αρχιεπίσκοπο Τόμιδος Θεοδόσιο από το Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ

Loading...


Επιστολή συμπαράστασης προς τον Αρχιεπίσκοπο Τόμιδος Θεοδόσιο απέστειλε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ.

Συγκεκριμένα αναφέρει: 

᾿Εν Πειραιεί τη 7η Ιουνίου 2013

Σεβασμιώτατον

Αρχιεπίσκοπον Τόμιδος

Κύριον κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΝ

Εις ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Σεβασμιώτατε άγιε αδελφέ,

Χριστός ανέστη!
Μετά του προσήκοντος σεβασμού εις το Αρχιερατικόν διακονικόν λειτούργημα Υμών και εις το Σεπτόν πρόσωπον Υμών, προαγόμεθα ίνα εκφράσωμεν Υμίν   αισθήματα αφράστου πνευματικής χαράς, αγαλλιάσεως και ευφροσύνης, τα οποία διακατέχουν ημάς, εκ της πληροφορήσεως μέσω του ηλεκτρονικού τύπου της Ελλάδος, της διοργανώσεως εκ μέρους της καθ’ Υμάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ομιλίας με κύριον ομιλητήν τον ομότιμον καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., αιδεσιμολογιώτατον πρωτοπρεσβύτερον π. Θεόδωρον Ζήσην, με θέμα «Η άλωσις της Κων/λεως», ο οποίος επί τη ευκαιρία της παρουσίας του εις την καθ’Υμάς Αρχιεπισκοπήν επεσκέφθη Ιεράς Μονάς, ένθα, μετά από εκζήτησιν των ιδίων των μοναστικών αδελφοτήτων και του πλήθους των πιστών, οι οποίοι υπέβαλαν κατάλληλα ερωτήματα διά θέματα ζωής και δράσεως της Εκκλησίας. Ο ομιλητής ανέπτυξεν επίκαιρα εκκλησιαστικά και πνευματικά θέματα.

Συγχαίρομεν εγκαρδίως την Υμετέραν Σεβασμιότητα διά την εκ Θεού πεφωτισμένην έμπνευσιν της συλλήψεως, διοργανώσεως, της λίαν ευστόχου επιλογής και τιμητικής προσκλήσεως του ως άνω ομιλητού και της αρίστης διεξαγωγής της ομιλίας.

Η ως άνω ενέργεια Υμών καταδεικνύει το ανύστακτον ενδιαφέρον της Υμετέρας Σεβασμιότητος διά θέματα πανορθοδόξου θεολογικού ενδιαφέροντος και κατατάσσει την Υμετέραν Σεβασμιότητα εις τους φύλακας Αρχιερείς, τους εν κόπω και μόχθω πολλώ, νύκτα και ημέραν αγρυπνούντας διά την σωτηρίαν του ποιμνίου˙ εις τους ευόρκους Επισκόπους, τους διαφυλάσσοντας εν ακεραιότητι τους φρικτούς όρκους της εις Επίσκοπον χειροτονίας αυτών˙ εις τους καλούς Ποιμένας, τους ομολογούντας την αμώμητον πίστιν της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού εις καιρούς δυσχειμέρους και εσχάτους, εν οις κυριαρχεί η σύγχυσις πάντων των πραγμάτων. Όντως αποδεικνύεσθε, Χάριτι Θεού, όχι μόνον θρόνων διάδοχος, αλλά και τρόπων μέτοχος των Αποστόλων.

Η επιλογή εκ μέρους της Υμετέρας Σεβασμιότητος ως ομιλητού του αιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση υπήρξε λίαν εύστοχος, διότι, ο εξαίρετος και εκλεκτός εν Χριστώ αδελφός π. Θεόδωρος Ζήσης είναι εις των καλλίστων καθηγητών διεθνώς, ο οποίος διαπρέπει εκ νεότητος εις τον τομέαν της Αγίας Γραφής και της Πατερικής Γραμματείας, εξέχουσα προσωπικότης και σύγχρονος μορφή της πατερικής θεολογίας, έξοχος συγγραφεύς πλείστων θεολογικού και πνευματικού περιεχομένου συγγραμμάτων, σύμβολον αντιστάσεως κλήρου και λαού εναντίον της διαφθοράς και των παρεκκλίσεων εκ της Ορθοδόξου πίστεως, παραδοσιακός ιερεύς, με μεγίστη και σημαντικοτάτη προσφορά και συμβολή εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, διά της συμμετοχής αυτού ως εκπροσώπου τόσον του Οικουμενικού Πατριαρχείου όσον και της Εκκλησίας της Ελλάδος εις τους θεολογικούς διαλόγους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά των αιρετικών Παπικών και Προτεσταντών, ως διαπιστώνει κανείς, αναγινώσκων το πλούσιον βιογραφικόν αυτού.

Τα ανωτέρω μαρτυρούμεν και Ημείς εξ ιδίας πείρας, ως αυτόπτες και αυτήκοοι του ανδρός, διότι πολλάκις προσεκαλέσαμεν αυτόν εις συνέδρια, ημερίδας και ομιλίας, ας διοργανώνει κατά καιρούς η καθ’Ημάς Ιερά Μητρόπολις, εκ των οποίων μένομεν κάθε φορά έκπληκτοι και έκθαμβοι εκ της θεολογικής αυτού εμβριθείας, του επιστημονικώς και θεολογικώς τεκμηριωμένου και εμπεριστατωμένου λόγου αυτού, της δυναμικότητος και μαχητικότητος αυτού και, τέλος, του κατ’επίγνωσιν ζήλου αυτού υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως, τα οποία, βεβαίως, διαπιστώσατε και Υμείς, Σεβασμιώτατε, ιδίοις όμμασι. Διό και η καθ’ ημάς Ιερά Μητρόπολις ετίμησεν αυτόν την Κυριακήν της Ορθοδοξίας του 2012 με τον Χρυσόν Σταυρόν της Ιεράς Μητροπό-λεως.   

Πιστεύομεν, Σεβασμιώτατε, ότι η έλευσις του αιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση εις την καθ’Υμάς επαρχίαν υπήρξεν πλουσιοπάροχος εκ Τρισαγίου Θεού ευλογία και απετέλεσεν ιστορικόν σταθμόν, νευραλγικότατον γεγονός και ανεπανάληπτον στιγμήν τόσον διά τα δρώμενα και την και την πορείαν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Τόμιδος, ην θεοφιλώς και θεαρέστως διαποιμαίνετε, όσον και δι’ ολόκληρον το Πατριαρχείον Ρουμανίας. Επιπλέον, ελπίζομεν ότι η έλευσις του π. Θεοδώρου Ζήση εβοήθησεν το υφ’Υμών και των συνεργατών Υμών επιτελούμενον ποιμαντικόν έργον και ευχόμεθα όπως ο Θεός ευοδώση την καρποφορίαν του.

Είθε η εκδήλωσις αύτη, άγιε αδελφέ, να έχη και ανάλογον συνέχειαν, δηλαδή την διοργάνωσιν πλείστων παρομοίων ομιλιών, ημερίδων και συνεδρίων με παρομοίους εκλεκτούς ομιλητάς προς ενημέρωσιν και διαφύλαξιν του ποιμνίου και προς δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού ημών.
Περαίνοντες, Σεβασμιώτατε άγιε αδελφέ, ευχόμεθα εκ μέσης καρδίας όπως ο Αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός καταξιώση ημάς εις μεν την παρούσαν επίγειον Ιερουσαλήμ την μεθ’ Υμών προσωπικήν επαφήν και επικοινωνίαν και επιτέλεσιν από κοινού της φρικώδους και αναιμάκτου Θείας Μυσταγωγίας, εις δε την άνω Ιερουσαλήμ μετασχείν της θέας της ακτίστου θείας Χάριτος και θείας δόξης του εν Τριάδι δοξαζομένου Θεού.  
     
Πάλιν και πολλάκις συγχαίρομεν και επικροτούμεν διά την επιτυχίαν της εκδηλώσεως,

κατασπαζόμενοι Υμάς αδελφικώς.

Ελάχιστος εν Χριστώ Αναστάντι αδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ οΠειραιώςΣεραφείμ