Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας στον Οικ.Πατριάρχη για την Πανορθόδοξη

Loading...


Μια Σύνοδος έχει πάντα δυσκολίες πόσο μάλλον όταν αυτή αφορά ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο, επισήμανε ο Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Justin Portal Welby κατά την αντιφώνησή του στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης πριν από μερικές ημέρες, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Συγκεκριμένα, είπε: «Απας ο Χριστιανικός κόσμος, Παναγιώτατε, γνωρίζει ότι περί τα τέλη του τρέχοντος μηνός θα συνέλθη εν Κρήτη η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ευρίσκεσθε εις τας προσευχάς μας, ιδιαιτέρως κατά τους τελευταίους μήνας, κατά τους οποίους συντονίζετε Υμείς προσωπικώς και οι συνεργάται Σας το τελικόν στάδιον της διοργανώσεως της επικειμένης Συνόδου, αποβλέποντες εις την αναζήτησιν τρόπων, διά των οποίων η Σύνοδος θα καταστή εμπειρικόν γεγονός και δι’ άπαντας τους Ορθοδόξους πιστούς. Η πρότασις διά την σύγκλησιν της Συνόδου ταύτης μετά την πάροδον τόσων αιώνων αφορά εις την όλην Εκκλησίαν. Πάσαι αι λοιπαί Χριστιανικαί Εκκλησίαι και Ομολογίαι θα ενισχυθούν και θα ενδυναμωθούν, ατενίζουσαι εις το παράδειγμα της ανανεωμένης και πλέον ενωμένης Ορθοδόξου Εκκλησίας εν μέσω πάντων ημών. Από το παράδειγμά Σας θα αντλήσωμεν την ευλογίαν και την δύναμιν της πίστεως και του σκοπού. Διό και προσευχόμεθα η Σύνοδος να είναι πλουσίως ευλογημένη υπό της καθοδηγήσεως του Παναγίου Πνεύματος, ώστε να καταστή κατά το λόγιόν Σας όχι μόνον το πρώτον αλλ’ επίσης και «το αποφασιστικόν βήμα» που με την επίνευσιν της Θείας Χάριτος θα δώση εις την Ορθόδοξον μαρτυρίαν την έγκυρον σφραγίδα της ενότητος και της συνοδικότητος.

Παναγιώτατε, η ανάλογος εμπειρία ημών ως Αγγλικανών κατά το τρέχον έτος (επ’ αφορμή της Συνάξεως των Προκαθημένων της Αγγλικανικής Κοινωνίας κατά τον παρελθόντα Ιανουάριον), αν και επρόκειτο περί σαφώς απλουστέρων συναντήσεων, με εδίδαξε περισσότερον από όλα περί της πολυπλοκότητος που συνεπάγεται η σύγκλησις μιάς τοιαύτης Συνόδου. Μετ’ αισθημάτων βαθείας αδελφικής αγάπης Σας διαβεβαιώ διά τας προσευχάς μου, καθώς συνεχίζονται αι προετοιμασίαι διά την σπουδαίαν συνάντησιν ταύτην.
Είθε το Πανάγιον Πνεύμα να είναι παρόν κατά την διάρκειαν των συζητήσεων, ούτως ώστε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος να καταστή Σύνοδος της ελπίδος και της αγάπης. Προσβλέπω εις την συνέχισιν του κοινού μας προσκυνήματος. Εις ένα κόσμον που επιζητεί την λύτρωσιν και την καταλλαγήν, είμεθα εις θέσιν και δυνάμεθα να προσφέρωμεν την μόνην αιώνιον ελπίδα και τον ασύλητον θησαυρόν, καθώς ομολογούμεν και δίδομεν την μαρτυρίαν του Χριστού, του αναστημένου Κυρίου και Σωτήρος ημών».