Πασχαλινό μήνυμα Ιταλίας Γεννάδιου: Τα τρία αθάνατα Δώρα, τα οποία ο Αναστάς Χριστός χαρίζει

Loading...


«Πίστιν, προσευχήν και αγάπην. Ιδού τα τρία άφθαρτα και αθάνατα Δώρα, τα οποία ο Αναστάς Χριστός χαρίζει με την Ανάστασίν Του» αναφέρει μεταξύ άλλων στο πασχαλινό μηνυμά του ο Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης Γεννάδιος.

 Ολόκληρο το μήνυμα έχει ως εξής:

 

Εντιμότατοι Κύριοι,

            Εις την Βενετίαν, την πόλιν των ονείρων και των Δόγηδων, την πόλιν των θαλασσομάχων και των κατακτήσεων, την πόλιν της τέχνης και της έρευνας, την άλλοτε πρωτεύουσαν της Repubblica Serenissima, το φως της Αναστάσεως, φως της Ορθοδοξίας, φως της σωτηρίας, το Φως του Χριστού, φωτίζει το ιεραποστολικόν και πολιτιστικόν έργον της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ίταλίας και Μελίτης, το οποίον, τώρα, ήνοιξε δρόμον ελεύθερον, ο οποίος ηγιάσθη και ηυλογήθη από τον Θεόν, διά να οδήγηση το Ορθόδοξον τέκνον της να φθάση εις την «ανέσπερον Ημέραν της Βασιλείας».

Η όλη σημερινή υπόστασις, συμπεριφορά και διαγωγή του ανθρώπου τον προδίδει και τον παρουσιάζει χωρίς αληθινήν πίστιν, προσευχήν και αγάπην. Ιδού τα τρία άφθαρτα και αθάνατα Δώρα, τα οποία ο Αναστάς Χριστός χαρίζει με την Ανάστασίν Του, και τα οποία όλοι μας πρέπει αληθινά να βιώσωμεν διά να λυθούν τα προβλήματά μας, μικρά ή μεγάλα, και η πορεία μας φθάση προς τον θεικόν της προορισμόν: «Αυτός γαρ εστίν η ζωή, και το φως και η ειρήνη του κόσμου».

            Δεύτε, λοιπόν, να λάβωμεν «φως εκ του ανεσπέρου φωτός», από την δύναμιν της πίστεως, από την θεικήν επικοινωνίαν, από την αγάπην, η οποία είναι αυτός ο Θεός.

Με αυτάς τας άναστασίμους εμπειρίας και τα αναστάσιμα βιώματα, αγαλλόμενοι και ευφραινόμενοι, η ταπεινότης μου παρακαλεί και ικετεύει όπως ο Αναστάς Χριστός δωρίζη όλα τα ανεκτίμητα αυτά Δώρα πάσιν υμίν προς τιμήν και δόξαν του Γένους και της Μητρός ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Χριστός Ανέστη!

Χρόνια Πολλά!

Εν Βενετία, Πάσχα 2014

† Ο Μητροπολίτης

Ο Ιταλίας και Μελίτης Γεννάδιος Ετικέτες