«Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε καί γη και τα καταχθόνια»

Loading...


του μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντίνου

(από το Σαββατιάτικο ένθετο της Δημοκρατίας για την Ορθοδοξία)

Πράγματι! Το θείον φως που εξεπήδησε μέσα από τον τάφον του Σωτήρος μας ήτο τόσο λαμπρόν, ώστε να φωτίση τα σύμπαντα και την γην και τον ουρανόν και τα καταχθόνια, διότι μέσα από τον τάφον ανέστη ο ήλιος της δικαιοσύνης. Είναι Εκείνος, ο Οποίος υπήρχε πριν δημιουργηθεί ο ήλιος που φωτίζει τον κόσμον με το αισθητόν φως του και το οποίο κάποια ημέρα θα παύση να υπάρχη.

 Ο αθάνατος ήλιος που ανέτειλε μέσα από τον τάφο του Σωτήρος, και που δεν είναι άλλος από τον Θεό και Σωτήρα μας τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ως Θεός αιώνιος και αθάνατος φωτίζει και καταυγάζει με το άκτιστον θείον φως του τα πέρατα και την γην και τον ουρανόν και τα καταχθόνια. Στα καταχθόνια έλαμψε το αναστάσιμον θείον φως, μέσα εις τα οποία εβασίλευε ο θάνατος και ο πειρασμός και το πυκνό σκοτάδι της αμαρτίας. Αυτό το σκοτάδι διέλυσε και διεσκόρπισε ο φωτοδότης Χριστός, όταν μετά τον Σταυρικό θάνατό Του κατήλθε εις τα κατώτατα της γης και συνέτριψε «μοχλούς αιωνίους», το βασίλειον του Αδου, μέσα εις το οποίο εκρατούντο δέσμιοι, λόγω της προπατορικής αμαρτίας, οι Γενάρχαι μας, ο Αδάμ και η Εύα και όσοι μετά από εκείνους και μέχρι της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού είχον αποθάνει και παρέμενον δέσμιοι εις στο βασίλειον του Αδου.

Το φως αυτό που εξεχύθη είναι το ίδιον φως που έλαμψε επάνω εις το όρος Θαβώρ, εις το οποίον ο Κύριός μας μετεμορφώθη έμπροσθεν των Μαθητών Του και άφησε να φανή ένα ελάχιστο μέρος από το υπέρλαμπρον θείον φως που περιβάλλει τον Πανάγιον Θεόν, τον Κτίστην και Δημιουργόν του παντός. Το θείον φως του αναστηθέντος Σωτήρος είναι αιώνιον και ακατάλυτον εις τούς αιώνας, αρκεί να θέλωμεν οι άνθρωποι να βλέπωμεν το θείον αυτό φως και ακολουθούμεν τα ίχνη του, τα οποία μας οδηγούν εις την αιωνιότητα.

Ο Κύριός μας είναι πράγματι το αληθινόν και αιώνιον και ακατάλυτον φως, αφού ο ίδιος είναι η πηγή του αληθινού φωτός. Εκείνος πράγματι είναι ο φωτοδότης Θεός και είναι μακάριοι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν τα ίχνη Του, διότι οδηγούνται ασφαλώς εις την αιώνιον ζωήν διά να ψάλλουν μετά των Αγίων Αγγέλων τον αγγελικόν ύμνον: «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ τῆς δόξης σου».
Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήλθε εις τον κόσμον διά να μας φωτίση με το αληθινόν φως Του, τας θείας εντολάς Του και να μας καλέση να ακολουθήσωμεν τα ίχνη Του, εάν θέλωμεν να ζήσωμεν αιωνίως κοντά Του και να απολαμβάνωμεν τα αγαθά της ουρανίου Βασιλείας Του.
Ο εκ νεκρών αναστάς Κύριος και Θεός μας μάς αποκαλύπτει με το θείον φως Του την οδόν της αιωνιότητος. Από εμάς εξαρτάται να αποφασίσωμεν εάν θέλωμεν να ζήσωμεν αιωνίως κοντά Του. Αυτό εύχομαι προς όλους τους αδελφούς Ελληνας Χριστιανούς με πολλήν αγάπην: Ο εκ νεκρών αναστάς Κύριος και Θεός μας να φωτίζη να ακολουθώμεν τον φωτεινόν δρόμον της αρετής και της αγιότητος, ώστε να αξιωθώμεν να απολαύσωμεν την αιώνιον ζωήν μέσα εις την ακατάλυτον και αιωνίαν φωταψίαν του ουρανού.
Χριστός ανέστη!Ετικέτες