Νέας Σμύρνης Συμεών για το σύμφωνο συμβίωσης: «Προτού αποφασίσετε σκεφθείτε το μέλλον της χώρας»

Loading...


Με καθαρό και άμεσο τρόπο ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ.Συμεών ζητά από τον υπουργό Δικαιοσύνης να πάρει πίσω τη διάταξη για την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια.

Μάλιστα, ζητά να σκεφθεί τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή του η απόφαση στο μέλλον της χώρας και των παιδιών μας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ.Συμεών:

Εν μέ­σω των κρί­σι­μων δι­α­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με τους ε­ταί­ρους μας, που κιν­δυ­νεύ­ουν να ο­δη­γη­θούν σε α­δι­έ­ξο­δο και ρή­ξη·

Εν μέ­σω ποικίλων τρα­γι­κών κα­τα­στά­σε­ων στις ο­ποί­ες έ­χουν πε­ρι­έλ­θει πλή­θος Ελ­λή­νων λό­γω της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σε­ως,

ο α­ξι­ό­τι­μος Υ­πουρ­γός της Δι­και­ο­σύ­νης έ­σπευ­σε να δη­μο­σι­ο­ποι­ή­σει σχέ­διο νό­μου για την ε­πέ­κτα­ση του Συμ­φώ­νου Συμ­βί­ω­σης και για τα «ο­μό­φυ­λα ζευ­γά­ρια», δη­λα­δή να θε­σμο­θε­τη­θεί ο πε­ρι­λά­λη­τος «γά­μος» των ομοφυλο­φί­λων.

Άν η ως ά­νω ε­νέρ­γεια αυ­τή την ώ­ρα δεν εί­ναι σκό­πι­μη (να πε­ρά­σει, δη­λα­δή, το νο­μο­σχέ­διο χω­ρίς θό­ρυ­βο και αν­τι­δρά­σεις, α­φού η προ­σο­χή ό­λων μας εί­ναι στρα­μέ­νη στα ζη­τή­μα­τα της οι­κο­νο­μί­ας και τις δι­ε­ξα­γό­με­νες διαπραγ­μα­τεύ­σεις), τό­τε ι­σχύ­ει γι᾽ αυ­τήν ο λό­γος του θυ­μό­σο­φου λα­ού μας: ε­δώ κα­ρά­βια χά­νον­ται, βαρ­κού­λες αρ­με­νί­ζουν!

Ως ε­λά­χι­στος ε­πί­σκο­πος της Εκ­κλη­σί­ας αι­σθά­νο­μαι το ι­ε­ρό χρέος να ε­πα­να­λά­βω ό­σα υ­πο­γράμ­μι­σα σε ποι­μαν­τι­κή εγ­κύ­κλιό μου που δι­α­νε­μή­θη­κε στο πλή­ρω­μα της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας την Πρω­το­χρο­νιά του 2014.

1. Οι Χρι­στια­νοί —α­κό­μη κι ε­κεί­νοι που δι­α­τη­ρούν χα­λα­ρή σχέ­ση με την Εκ­κλη­σί­α— γνω­ρί­ζου­με ό­τι ο Θε­ός δη­μι­ούρ­γη­σε δύ­ο φύ­λα, τον άν­δρα και τη γυ­ναί­κα. Τρί­το φύ­λο δεν υ­πάρ­χει.

Κα­τά τη φυ­σι­κή τά­ξη που εγ­κα­θί­δρυ­σε ο Θε­ός, ο άν­δρας έλ­κε­ται α­πό τη γυ­ναί­κα και η γυ­ναί­κα α­πό τον άν­δρα. Η έλ­ξη αυ­τή α­νοί­γει τον δρό­μο του γά­μου που στη χρι­στι­α­νι­κή Εκ­κλη­σί­α θε­ω­ρεί­ται «μυ­στή­ριον μέ­γα», μυ­στή­ριο α­γά­πης, πη­γή και λί­κνο της αν­θρώ­πι­νης ζω­ής και ο­δός που ο­δη­γεί στη χρι­στι­α­νι­κή τε­λει­ό­τη­τα συ­ζύ­γους και παι­διά. Η Εκ­κλη­σί­α ευ­λο­γεί αυ­τή την έγ­γα­μη σχέ­ση και θε­ω­ρεί την οι­κο­γέ­νεια, που ο χρι­στι­α­νι­κός γά­μος εγκαινιάζει, μι­κρή «κατ᾽ οί­κον» εκ­κλη­σί­α.

2. Ε­κτός α­πό τον ευ­λο­γη­μέ­νο χρι­στι­α­νι­κό γά­μο η Εκ­κλη­σί­α δεν α­πο­δέ­χε­ται κα­νε­νός εί­δους άλ­λο γά­μο για τα μέ­λη της, τους χρι­στια­νούς. Ει­δι­κό­τε­ρα για το φαι­νό­με­νο της ο­μο­φυ­λο­φι­λί­ας η «θέ­ση» της α­πό τήν ί­δρυ­σή της μέχρι σή­με­ρα εί­ναι κά­τι πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό ξε­κά­θα­ρη : Η ο­μο­φυ­λο­φι­λί­α δεν εί­ναι θε­μι­τή σε­ξου­α­λι­κή ε­πι­λο­γή, αλ­λά πα­ρέκ­κλι­ση και δι­α­στρο­φή της φύ­σε­ως. Εί­ναι κα­τά τον λό­γο του α­πο­στό­λου Παύ­λου βα­ρύ, θα­νά­σι­μο σαρ­κι­κό αμάρ­τη­μα το ο­ποί­ο, αν ο άν­θρω­πος που το δι­α­πράτ­τει δεν με­τα­νο­ή­σει, τον α­πο­κλεί­ει α­πό τη βα­σι­λεί­α του Θε­ού (Α’ Κορ. 6, 9-10).

3. Η Εκ­κλη­σί­α εί­ναι μη­τέ­ρα. Μα­κρο­θυ­μεί, α­νέ­χε­ται και προ­σεύ­χε­ται για την ε­πι­στρο­φή στους κόλ­πους της και στην ευ­λο­γη­μέ­νη κα­τά Χρι­στόν ζω­η κά­θε παι­διού της που α­πο­μα­κρύν­θη­κε απ᾽ αυ­τήν. Σε κα­μιά πε­ρί­πτω­ση όμως δεν α­πο­δέ­χε­ται και δεν συμ­βι­βά­ζε­ται με την α­μαρ­τί­α. Σε κα­μιά πε­ρί­πτω­ση δεν συ­ναι­νεί η ε­κτρο­πή α­πό τους νό­μους της φύ­σε­ως που ό­ρι­σε ο Θε­ός, να γί­νει «ε­λεύ­θε­ρη ε­πι­λο­γή» και «δι­καί­ω­μα» του αν­θρώ­που. Σε καμιά πε­ρί­πτω­ση δεν συμ­φω­νεί να τί­θε­ται σε ι­σό­τι­μη λί­γο-πο­λύ θέ­ση ο χρι­στι­α­νι­κός γά­μος αν­δρός και γυ­ναι­κός και η «ε­λεύ­θε­ρη συμ­βί­ω­ση» εί­τε ε­τε­ρο­φύ­λων εί­τε ο­μο­φυ­λο­φί­λων· η ευ­λο­γη­μέ­νη χρι­στι­α­νι­κή οι­κο­γέ­νεια και κά­θε λο­γής «ε­ναλ­λα­κτι­κές μορ­φές» οι­κο­γέ­νειας, ει­σα­γό­με­να υ­πο­προ­ϊ­όν­τα α­πο­χρι­στι­α­νι­σμέ­νων κοι­νω­νι­ών.

4. Με σε­βα­σμό αλ­λά και με παρ­ρη­σί­α α­πευ­θύ­νο­μαι προς την Κυ­βέρ­νη­ση, τα κόμ­μα­τα και τους βου­λευ­τές μας. Το θέ­μα, κύ­ριοι, δεν εί­ναι πα­ρω­νυ­χί­δα. Προ­ω­θών­τας και ψη­φί­ζον­τας, ό­σοι τε­λι­κά θα το πρά­ξε­τε, μια τέ­τοι­α ρύθμι­ση α­να­λαμ­βά­νε­τε τε­ρά­στια ευ­θύ­νη. Προ­τού α­πο­φα­σί­σε­τε τι θα πράξε­τε σκε­φθεί­τε κα­λά το μέλ­λον της πα­τρί­δας μας. Κοι­τάξ­τε κα­τά­μα­τα τους γο­νείς σας που σας έ­φε­ραν στον κό­σμο και τα παι­διά σας που α­να­τρέ­φε­τε. Ως χρι­στια­νοί, ό­σοι εί­στε, δεν μπο­ρεί­τε να α­γνο­εί­τε τη χρι­στι­α­νι­κή δι­δα­σκα­λί­α, το ή­θος της Εκ­κλη­σί­ας, την πνευ­μα­τι­κή πα­ρά­δο­ση αυ­τού του τό­που. Δεν μπο­ρεί­τε να νο­μο­θε­τεί­τε ε­ρή­μην της χρι­στι­α­νι­κής συ­νει­δή­σε­ώς σας!

5. Η σχέ­ση σας με τον Θε­ό και την Εκ­κλη­σί­α δεν μπο­ρεί να πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται μό­νο στην ε­πι­δει­κτι­κή πα­ρου­σί­α σας στις δο­ξο­λο­γί­ες και τις λι­τα­νεί­ες. Ε­πι­βάλ­λε­ται για λό­γους συ­νέ­πειας και α­πό σε­βα­σμό προς τον χρι­στι­α­νι­κό λα­ό που σας τι­μά με την ψή­φο του, η σχέ­ση αυ­τή να εκ­φρά­ζε­ται και στη Βου­λή· την ώ­ρα της ψη­φο­φο­ρί­ας ε­πί κρι­σί­μων ζη­τη­μά­των που συν­δέ­ον­ται στε­νά με τη χρι­στι­α­νι­κή πί­στη και την ευ­αγ­γε­λι­κή η­θι­κή.

Εί­θε να πρυ­τα­νεύ­σουν η ε­πί­γνω­ση και το αί­σθη­μα ευ­θύ­νης!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΝΕ­ΑΣ ΣΜΥΡ­ΝΗΣ ΣΥ­ΜΕ­ΩΝΕτικέτες