Από την Σκύλαν (εκκλησιομάχοι) εις την Χάρυβδιν (άθεοι – ΣΥΡΙΖΑ)

Loading...


Του Γιώργου Ζερβού

ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ κι αυτό: Εκλλησιομάχοι εναντίον αθέων με σκοπόν την ψηφοθηρίαν. Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι εναντίον του Αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματός του. Η Σκύλα εναντίον της Χάρυβδης. Το μικρότερον κακόν εναντίον του μεγαλυτέρου.

Διαμάχη με οξυτάτους χαρακτηρισμούς διά την αθείαν του Αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ και την υποκριτικήν του στάσιν υπέρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
Αι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ομολογουμένως είναι προκλητικαί και απαράδεκτοι. Διετυπώθησαν υπό του υπευθύνου διά θέματα Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ.

Εις μίαν Χώραν, κατ᾽ εξοχήν Ορθόδοξον, η Ορθόδοξος Εκκλησία θα γίνη ισότιμος μέτάς άλλας θρησκείας εις το όνομα της πολυφυλετικής Ελλάδος. Βεβαίως όσο πλησιάζομεν προς τας εκλογάς, αι θέσεις αυταί εξαφανίζονται από το προσκήνιον. Διότι προέχει η ψηφοθηρία. Δεν γνωρίζομεν εάν αι θέσεις αυταί ανατραπούν, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έλθη εις την εξουσίαν. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκκίνησεν επαναστατικά και σημειώνει εντυπωσιακήν «Δεξιάν» στροφήν.

Δεν αποκλείεται «στροφήν» και εις τα εκκλησιαστικά, αλλά μετεκλογικώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει «στροφήν» εις τα πάντα πλην των εκκλησιαστικών ζητημάτων.
Από την άλλην έχομεν τους κυβερνητικούς εκκλησιομάχους. Ζητούν πιστοποιητικά θρησκευτικής Ορθοδόξου ταυτότητος από τον άθεον κ. Τσίπραν. Αλλά ποία η ιδική των ταυτότης; Τούς είδατε εις Κυριακάτικας Θείας Λειτουργίας;

Αι αποφάσεις των είναι προκλητικαί εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας:

1ον) Μας «εγλύτωσαν» το μάθημα των θρησκευτικών, προς το παρόν, αλλά επέβαλοντόσο μεγάλας απαλλαγάς από το μάθημα διά τους Ορθοδόξους μαθητάς, πούουσιαστικώς το καταργούν.

2ον) Ο Γενικός Γραμματεύς της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΔ ετάχθη δημοσίως υπέρτής νομιμοποιήσεως της ομοφυλοφιλίας.

3ον) Διατηρείται η απόφασις η οποία αντιμετωπίζει τους κληρικούς ως απλούς υπαλλήλους και απαγορεύει τας χειροτονίας νέων κληρικών. Διά την χειροτονίαν των θέτει καθαρώς δημοσιοϋπαλληλικά κριτήρια.

4ον) Φορολογεί την Εκκλησίαν διά την περιουσίαν της ως Πολυεθνικήν εταιρείαν μέ υπερκέρδη.

5ον) Απειλεί διαρκώς με διακοπήν της μισθοδοσίας των Κληρικών.

6ον) Εμείωσε τας εκπτώσεις εις την φορολογίαν εκείνων οι οποίοι κάμνουν δωρεάς προς την Εκκλησίαν.

7ον) Δεν ακούει τας διαμαρτυρίας του Αγίου Όρους διά την υπερφορολόγησιν τήςακινήτου περιουσίας των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, η οποία ευρίσκεται εκτόςτής Αθωνικής Πολιτείας κλπ.

Βεβαίως το κυβερνητικόν μπλόκ εξουσίας είναι το μικρότερον κακόν από τον ΣΥΡΙΖΑ,τον οποίον, όμως, δεν έχομεν γνωρίσει ως κυβέρνησιν. Ημείς όμως ως ΟρθόδοξοιΧριστιανοί διακρινόμεθα από το ελεύθερον Πατριωτικόν και Χριστιανικόν φρόνημα.Δεν ανήκομεν εις πολιτικάς παρατάξεις και ιδιαιτέρως εις εκείνας αι οποίαιψηφοθηρούν, εκμεταλλευόμεναι και την Ορθόδοξον Πίστιν.

Ημείς είμεθα «οπαδοί» τήςΜεγάλης Παρατάξεως του Χριστού και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Ας τόγνωρίζουν αυτό καλώς οι πολιτικοί εκπρόσωποι της Σκύλας (Εκκλησιομάχοι) και τήςΧάρυβδης (Άθεοι) καθώς και η «δεσποτοκρατία» εκείνη η οποία «ποτίζει τα παιγνίδια»των πολιτικών αυτών. Δεν θα χαθή η Πατρίς και η Εκκλησία, εάν ψηφισθούν και άλλαιπαρατάξεις με πατριωτικώτερον εθνικόν, κοινωνικόν και Ορθόδοξον φρόνημα.