Να σκέπτεσαι καλά για τον άλλον

Loading...


Έλεγε ο Γέρων Πορφύριος:

«Να σκέπτεσαι καλά για τον άλλο. Με την προσευχή σας, μέσω του Χριστού, επηρεάζετε ευνοικά τον άλλο.

Να μην σκέφτεστε άσχημα για κάποιον, διότι τότε επηρεάζετε κι αυτόν άσχημα».