Οι Σλάβοι στην Αθωνική Μονή Ζωγράφου

Loading...


Ανάμεσα στα μοναστήρια του Αγίου Όρους η μονή Ζωγράφου χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακά βουλγαρική.

Όμως, η βουλγαρική παρουσία στο ίδρυμα περιβάλλεται από ασάφεια και δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής τις ακριβείς διαστάσεις της κατά τους μέσους και ύστερους βυζαντινούς χρόνους.

 Για αυτό τον λόγο στην παρούσα μελέτη θα προσεγγίσουμε τη σλαβική παρουσία στη Ζωγράφου στατιστικά και προσωπογραφικά, συγκεντρώνοντας και αναλύοντας γλωσσικά όλες τις ειδήσεις για τους σλαβικής καταγωγής Ζωγραφίτες πού εντοπίσαμε.

Η ίδρυση της Ζωγράφου συνδέεται με την οκταετία 972-980

Ολόκληρη η μελέτη: http://epublishing.ekt.gr