Αγ. Όρος: Η Ιερά Κοινότητα υποδέχτηκε τον Πατριάρχη Σερβίας- Η προσφώνηση του Πρωτεπιστάτη

Loading...


Στο έφτασε το Σάββατο ο . Δείτε την προσφώνηση του Πρωτεπιστάτη και της Ι. Κοινότητας και την αντιφώνηση του Πατριάρχη.

Προσφώνησις

της Ι. Κοινότητος
εις την αίθουσαν των Συνεδριών
επί τη αφίξει του Πατριάρχου Σερβίας
κ. κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ
Δευτέρα 22.11/5.12.2016

Μακαριώτατε Πατριάρχα Σερβίας κ. κ. Ειρηναίε,
λίαν πολυσέβαστε Πάτερ ημών και Δέσποτα.
Ευρισκόμενοι εις την αίθουσαν των Συνεδριών της Ιεράς Κοινότητος, του διοικητικού οργάνου του Αγιωνύμου Όρους, εις την οποίαν αντιπροσωπεύονται αι είκοσιν Ιεραί Μοναί Αυτού, εκ μέρους του Ιερού Σώματος εκφράζομεν την χαράν και ευαρέσκειαν των αγιορειτών μοναχών, διότι ευρίσκεσθε εν τω μέσω ημών, ως ο πρώτος τη τάξει επίσκοπος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Σερβίας, μετά της οποίας δεσμοί αρχαίοι αλλά και νέοι μας ενώνουν.
Εις το σεπτόν πρόσωπόν Σας, Μακαριώτατε, αντικρύζομε τον διάδοχον του Αγιορείτου Αγίου Σάββα, πρώτου Αρχιεπισκόπου Σερβίας και κτίτορος της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής του Χιλιανδαρίου, υποδεχόμεθα πλειάδα Αγίων και εναρέτων πατριαρχών, προκατόχων Υμών, κλεισάντων τον θρόνον, εις τον οποίον η πρόνοια του Θεού Σας κατέστησε ποιμένα και διδάσκαλον, αφουγκραζόμεθα δε την αγάπην και αφοσίωσιν του πιστού σερβικού λαού προς τον Ιερόν τούτον κλήρον της Θεοτόκου και προς τους Αγίους τους οποίους ανά τους αιώνας ανέδειξεν. Χαίρομεν λοιπόν σήμερον που η πρόνοια της Υπεραγίας Θεοτόκου μας αξιώνει να σας υποδεχόμεθα, και ευχαριστούμεν τον Κύριον διά την ενότητα την οποίαν έχομεν, η οποία δεν συνιστά εξωτερικόν τι γνώρισμα, αλλά αποτελεί δώρον του Αγίου Πνεύματος. Είναι η ενότης εν τη Αληθεία της Πίστεως, η μεγαλυτέρα παρακαταθήκη την οποίαν διεφύλαξαν ως κόρην οφθαλμού και παρέδωσαν εις ημάς οι Πατέρες ημών μετά μεγάλων θυσιών και κόπων, και την οποίαν οφείλομεν να διαφυλάξωμε και να παραδώσωμεν αλώβητον εις τας επερχομένας γενεάς.
Χαίρομεν Μακαριώτατε, διότι παρά τας ποικίλας δυσκολίας και δοκιμασίας, τόσον εσωτερικάς όσον και εξωτερικάς, τας οποίας η αγάπη του Θεού επιτρέπει, η Εκκλησία της οποίας προίστασθε, εξακολουθεί να επιτελή το αγιαστικόν Της έργον, να παράγη Αγίους, να προσφέρη το σωτήριον μήνυμά της εις τον κόσμον, να διαθέτη υποδειγματικήν Θεολογικήν και Εκκλησιαστικήν εκπαίδευσιν, με εναρέτους και αφοσιωμένους διακονητάς, να καλλιεργή την θεολογίαν, να επανδρώνονται Ιεραί Μοναί, να χειροτονούνται νέοι κληρικοί, να αναπτύσσεται το κοινωνικόν και φιλανθρωπικόν έργον.
Χαίρομεν ακόμη, Μακαριώτατε, διότι η Αγιωτάτη Εκκλησία της Σερβίας διαπνέεται από αισθήματα ιδιαιτέρου σεβασμού και τιμής προς τον μοναχισμόν και την ζώσαν μοναχικήν και ασκητικήν αγιορειτικήν παράδοσιν, χάριτι δε Θεού συνεχίζεται και εις τας ημέρας μας ο ιερός ούτος σύνδεσμος, ο οποίος εις το πέρασμα των αιώνων έχει σφυριλατηθεί μετά του Ιερού Άθωνος, ένθα ανέκαθεν έρχονταν και έρχονται όχι μόνον απλοί προσκυνηταί αλλά και διακεκριμένοι κληρικοί και ιεράρχαι και Άγιοι της σερβικής Εκκλησίας, είτε διά να μονάσουν είτε διά να λάβουν πνευματικά εφόδια.
Το στερρόν θεμέλιον, επί του οποίου ανενδοιάστως εστηρίχθησαν οι προ ημών Άγιοι Πατέρες, είναι η ακράδαντος πίστις και αγάπη προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον και προς τον μοναχισμόν. Αύτη η πίστις και θεία αφοσίωσις είναι Θείον δώρον και Θεία Χάρις, αποτελεί δε κατά τον Άγιον Ιουστίνον Πόποβιτς κριτήριον Ορθοδοξίας, ως και την πολυτιμοτέραν παρακαταθήκην, τον μεγαλύτερον πλούτον τον οποίον ενεπιστεύθη εις ημάς ο Κύριος, συμφώνως και προς τον λόγον του Αποστόλου Παύλου ο οποίος λέγει: «χάριτι εσμέν σεσωσμένοι διά πίστεως, και τούτο ουκ εξ ημών, Θεού γαρ το δώρον» (Εφ. 2,8).

Παρακαλούμεν Μακαριώτατε, με την ευκαιρίαν του ενταύθα προσκυνήματός Σας, εν ταίς προς Κύριον δεήσεσιν Υμών, μνημονεύσατε των ταπεινών του Όρους οικιστών.
Εύχεσθε όπως εν μετανοία και υπομονή διάγωμεν τον μοναχικόν ημών δόλιχον, κατά τας διατάξεις και υποτυπώσεις τας οποίας παρελάβομεν.

Διαβάστε εδώ:  Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος στο Άγιο Όρος: Δείτε την επίσκεψη στη Μονή Χιλανδαρίου
Εύχεσθε όπως όχι μόνον ο έξωθεν αλλά και ο έσω άνθρωπος, κατά τον Άγιον Γρηγόριον Παλαμάν, κατασταθή μοναχός «υπεραναβαίνων τον επίκτητον κόσμον και πάσας τας ανθρωπικάς μαθήσεις, και ενιαίως και μοναχώς προς τον Θεόν ανατείνων συντόνως εαυτόν» (Γρηγ. Παλαμά, Υπέρ ιερώς ησυχαζόντων, 2α Τριάς, Τμ. 1, παρ. 35).
Εύχεσθε όπως τα όμματα των καρδιών ημών κατευθυνθώσιν ακλινώς προς τον Κύριον, καθοδηγούντα και κατασφαλίζοντα την πορείαν ενός εκάστου, αλλά και την συνέχισιν της υπερχιλιετούς ιστορίας και ζωής του Ιερού ημών Τόπου.
Περαίνοντες την προσλαλιάν ταύτην προς την Υμετέραν Μακαριότητα εκ μέρους του ιερού Σώματος, και εκφράζοντες θερμάς ευχαριστίας διά την επίσκεψιν Αυτής, εκζητούμεν την επιδαψίλευσιν των Πατριαρχικών Υμών ευχών και ευλογιών. Αμήν.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣIΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ
ΕΙΣ ΠΡΩΤΑΤΟΝ
Δευτέρα 22.11/5.12.2016
(Εκφωνουμένη υπό του Πρωτεπιστάτου Παν/του Γ. Βαρνάβα Βατοπαιδινού)

Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα,
Η καθ᾽ ημάς Ιερά Κοινότης υποδέχεται σήμερον, εν τω Πανσέπτω Ιερώ Ναώ του Πρωτάτου, την Υμετέραν Πολυσέβαστον Μακαριότητα, μετ᾽ αισθημάτων υιικής χαράς, τιμής και σεβασμού.
Εκφράζομεν την χαράν πάντων ημών, διότι εν τω προσώπω Σας υποδεχόμεθα τον διάδοχον του Αγίου Σάββα, Α´ Αρχιεπισκόπου Σερβίας, επιφανούς Αγιορείτου ο οποίος υπήρξεν κτίτωρ της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου και Ηγούμενος Αυτής, εκόσμισε με την αγίαν βιοτήν του τον αγιορειτικόν μοναχισμόν, μετά την διακονίαν του δε εις τον Αγιώνυμον Άθωνα μετέφερε τα καθαρά νάματα της ορθής πίστεως στην χώρα του και συνέδεσε έκτοτε άρρηκτα την ιστορία της με το Άγιον Όρος, τον μοναχισμόν και την Ορθοδοξίαν.
Γνωρίζομεν την αγάπην Σας διά τον μοναχισμόν, προέρχεσθε από αυτόν και ευχόμεθα από καρδίας να αντλήσετε κατά τον μικρόν χρόνον του προσκυνήματός Σας εις τον Ιερόν Άθωνα, όπου θα προσκυνήσετε τα ιερά σεβάσματά μας, άγιες εικόνες και ιερά λείψανα, δύναμιν και ενίσχυσιν παρά της Κυρίας Θεοτόκου, εφόρου και προστάτιδος του ιερού ημών τόπου, προς επιτέλεσιν των υψηλών καθηκόντων Σας.
Οι πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου, των Αγιορειτών πατέρων και των Αγίων της Σερβίας να ευλογούν το έργον Σας, προς δόξαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και κραταίωσιν της Εκκλησίας Αυτού.
«Ως ευ παρέστητε», Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα εν μέσω ημών.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΤΟ, ΚΑΡΥΕΣ, 5.12.2016

Άγιε Πρώτε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα θερμά λόγια σας και την υποδοχή σας.
Είναι μεγάλο δώρο του ελεήμονος Θεού να έρθει κανείς στο Άγιο Όρος και ιδιαίτερα εδώ στις Καρυές σ´ αυτό τον πάνσεπτο ναό που βρίσκεται η ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου του Άξιον Εστίν.
Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευλογία για μένα που είμαι σήμερα εδώ. Είναι τρίτη φορά. Ο Κύριός μας είναι παντού και οι Άγιοι είναι παντού, αλλά ιδιαίτερα καταλαβαίνουμε την παρουσία και τη χάρη του Θεού μας όταν βρισκόμαστε σε αυτό τον Άγιο Τόπο. Εδώ περπάτησαν πολλοί Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όταν ο μέγας προφήτης Μωυσής έπρεπε να λάβει το νόμο του Θεού, τότε άκουσε φωνή ότι πρέπει να βγάλει τα σανδάλιά του, αυτός ο οποίος ζούσε με μετάνοια και με μεγάλη άσκηση.
Για μας τους σέρβους υπάρχει μία ιδιαίτερη χαρά εδώ στο Άγιο Όρος επειδή εδώ περιπατούσε και ο μεγαλύτερος Άγιος από το γένος μας, ο Άγιος Σάββας μαζί με τον πατέρα του, αλλά και μετά από αυτούς και πολλοί άλλοι Άγιοι σέρβοι ασκήθηκαν στο Άγιο Όρος. Ο λαός μας είναι πραγματικά πλούσιος και θεωρεί μεγάλη ευλογία του Θεού το γεγονός ότι και εμείς έχουμε εδώ ένα δικό μας κομμάτι του Αγίου Όρους.
Εμείς από το Άγιο Όρος κληρονομήσαμε αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Μπορούμε να πούμε ότι τη βάση της πίστεώς μας την πήραμε από το Άγιο Όρος. Γι´ αυτό το λόγο με μεγάλη χαρά ερχόμαστε στο Άγιο Όρος και φεύγουμε με την χάρη του Θεού την οποία μεταφέρουμε στον λαό μας, να έχουν κι αυτοί την ίδια πίστη την οποία είχε και ο Άγιο Σάββας, με την ελπίδα ότι αυτή η πίστη θα μας οδηγήσει εκεί που τώρα βρίσκεται ο Άγιος Σάββας και οι άλλοι Σέρβοι Άγιοι.
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βλέπουμε ότι ο μοναχισμός στο Άγιο Όρος είναι σε άνθιση. Βλέπουμε πώς ανακαινίζονται τα Μοναστήρια, τα οποία είναι γεμάτα με μοναχούς. Και έτσι η δύναμη και η χάρη της Ορθοδοξίας φανερώνεται και σήμερα. Η πνευματική δύναμη ενός λαού ή μιας εκκλησίας φαίνεται στον μοναχισμό. Όταν υπάρχει αυτός ο μεγάλος αριθμός μοναχών στο Άγιο Όρος, στα δικά μας χρόνια, αυτό στηρίζει την πίστη μας, και δείχνει ότι η Εκκλησία και σήμερα είναι ισχυρή, και ότι ο μοναχισμός είναι έτοιμος να πολεμήσει με τους πειρασμούς που έχουμε σήμερα. Ο Κύριος μέσω των μοναχών θα είναι μαζί με τον λαό.
Ευχαριστώ για την υποδοχή και σας παρακαλώ να προσεύχεσθε και για τον δικό μας λαό όπως και για όλους τους ορθοδόξους, διότι οι προσευχές οι δικές σας, των Αγιορειτών μοναχών, έχουν μεγάλη παρρησία στον Θεό. Κι εμείς έχουμε ανάγκη από αυτές τις προσευχές, στους καιρούς που περνάμε. Ο Θεός και η Παναγία να φροντίζουν αυτό το «κράτος» της Παναγίας και αυτή η ευλογία να μεταφέρεται σε όλους τους ορθοδόξους.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΚΑΡΥΕΣ, 5.12.2016
Πρώτη φορά ήμουν σε αυτή την ιερή αίθουσα το 1953 ως φοιτητής θεολογίας. Ήταν η πρώτη μεγάλη ομάδα μετά το Β´ παγκόσμιο πόλεμο που ήρθε από την Σερβία να κάνει προσκύνημα στο Άγιο Όρος και την Ι. Μ. Χιλιανδαρίου. Θυμάμαι τότε η ομάδα μας ήμασταν 30 φοιτητές και όλοι μας είχαμε μία αίσθηση σαν να βρισκόμασταν στον ουρανό. Τέτοια ήταν η χαρά μας. Πήγαμε πρώτα στην Μονή Χιλιανδαρίου και μετά εδώ στις Καρυές. Και τότε μας δέχθηκαν εδώ σ´ αυτό το κτίριο που ήταν έκπληξη για μας. Δεν περιμέναμε ότι θα μας τιμήσουν τόσο πολύ. Αλλά όπως κάνουν οι μοναχοί σε όλους, έτσι και σε εμάς, έδειξαν πραγματική φιλοξενία.
Δεύτερη φορά ήρθα όταν ήταν η χιλιετηρία του Αγίου Όρους [1963]. Τότε ήμουν φοιτητής στην Αθήνα. Και ένας που ήταν προϊστάμενος στην Αποστολική Διακονία μου έδωσε την δική του πρόσκληση, και έτσι μπόρεσα να πάω με τον τότε πατριάρχη Σερβίας Γερμανό. Αυτή η εορτή ήταν πολύ μεγάλη και επίσημη.
Μετά είχα πάλι μερικές φορές ευκαιρία να έρθω στο Άγιο Όρος, και αυτό το θεωρώ πάντα μεγάλη ευλογία και δώρο του Θεού.
Χθες είχαμε την πανήγυρι στην Μονή Χιλιανδαρίου, η οποία ήταν ο σκοπός γι´ αυτή την επίσκεψη, και με την ευκαιρία ήρθα στις Καρυές.
Εμείς οι σέρβοι ξέρουμε ότι εδώ έζησε ο Όσιος Συμεών και ο Άγιος Σάββας ο οποίος εδώ δίπλα ίδρυσε το κελλί του, το Τυπικαριό, καθώς και στη συνέχεια και άλλοι άγιοι εγκαταβίωσαν. Και όταν μιλάμε για τον Όσιο Συμεών και τον Άγιο Σάββα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί οι δύο Άγιοι έβαλαν τα θεμέλια του σερβικού κράτους και της σερβικής ορθόδοξης Εκκλησίας. Παράλληλα, αυτοί οι δύο Άγιοι μετέφεραν το πνεύμα του αγιορειτικού μοναχισμού στη Σερβία, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα.
Πολλοί χιλιανδαρινοί ηγούμενοι και μοναχοί όταν ερχόντουσαν στη Σερβία έκτιζαν μοναστήρια. Πολλοί από αυτούς έγιναν επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι και πατριάρχες και εμείς θεωρούμε ότι το Χιλιανδάρι είναι το υψηλότερο πνευματικό μας σχολείο. Όπως τότε, στα παλιά χρόνια, έτσι είναι και σήμερα. Ο αγιορείτης μοναχός είναι το καλύτερο παράδειγμα για τον μοναχισμό στη Σερβία. Πάντα οι μοναχοί και οι μοναχές στη Σερβία είχαν το Άγιο Όρος σαν παράδειγμα και προσπάθησαν να το εφαρμόζουν κι εκεί.
Αλλά όχι μόνο οι μοναχοί. Και ο πιστός λαός, όλοι έχουν σκοπό της ζωής τους, μία φορά τουλάχιστον να έρθουν στο Άγιο Όρος και να προσκυνήσουν τη Μονή Χιλιανδαρίου και άλλες Μονές του Αγίου Όρους. Είμαστε ευγνώμονες προς το Θεό που μας δώρισε το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος είναι ένα φυτώριο που στέλνει μοναχούς σε όλη την Ορθοδοξία στον κόσμο. Και ο μοναχισμός στη Σερβία προχώρησε πνευματικά βλέποντας την αγιορείτικη μοναχική τάξη και παράδοση. Επίσης και οι λαϊκοί θεολόγοι έχουν το Άγιο Όρος σαν παράδειγμα και θέλουν να γνωρίσουν την παράδοση και το πνεύμα του.
Γι´ αυτό να ευχαριστήσουμε το Θεό που έχουμε το Άγιο Όρος, που υπάρχει το Άγιο Όρος, και γι´ αυτό το λόγο έχουμε μεγάλη χαρά όταν βλέπουμε την πνευματική πρόοδο των αγιορειτών μοναχών. Μέχρις ότου υπάρχουν μοναχοί στο Άγιο Όρος, μέχρι τότε θα υπάρχει και η Ορθοδοξία στον κόσμο. Το Άγιο Όρος είναι ένα πανεπιστήμιο για τον μοναχισμό.
Αυτό που μαθαίνουν εδώ στο Άγιο Όρος, μετά πολλοί από αυτούς που ήρθαν, όταν γυρίσουν στην πατρίδα, μεταφέρουν αυτά που έμαθαν. Να είναι ευλογημένο το Άγιο Όρος του Άθωνος και να δώσει ο Θεός ο μοναχισμός του Αγίου Όρους πάντα να μεγαλώνει και σε όλο τον κόσμο να διαδίδεται το πνεύμα του, για να βοηθείται όλος ο Ορθόδοξος κόσμος.