Προσλήψεις στο Άγιον Όρος

Loading...


Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για το ενταγμένο στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ) υποέργο 3 «Αρχαιολογική ανασκαφή» του έργου «Αποστράγγιση και περιμετρική ενίσχυση θεμελίωσης Ιερού Ναού του Πρωτάτου».

Ακολουθεί η προκήρυξη: 

Θέμα: Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων
για το ενταγμένο στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ) υποέργο 3
«Αρχαιολογική ανασκαφή» του έργου «Αποστράγγιση και περιμετρική ενίσχυση
θεμελίωσης Ιερού Ναού του Πρωτάτου».

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού.
2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης
αρχαιολογικών έργων.
3. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/24.3.1992) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει
έργων.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2, περ. η' του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009)
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
5. Τον Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α/23.3.1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της
Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
6. Το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει με τον Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α/28.12.2009)
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
7. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α/30.6.2000) «Θέματα προετοιμασίας των
Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις».
8. Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας Έργων
Ολυμπιακής & άλλες διατάξεις».
9. Το Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α/30.8.1988) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου του Δημοσίου».
10. Το Π.Δ. 635/1985 (ΦΕΚ 232 Α/31.12.1985) που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων
του Π.Δ. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
11. Το άρθρο 9 του Νόμου 2557/97 (ΦΕΚ 271/24.12.1997) και το άρθρο 3 του ΠΔ 64/99
(ΦΕΚ 215/Α/19.10.1999).
12. Το άρθρο 42, παρ. 4 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α/23.12.2010) «Ενίσχυση και ανάπτυξη
της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαθιστά την παρ 2 του άρθρου 10
του Π.Δ. 99/1992, αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής προσωπικού από τους Προϊσταμένους των
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.Π.Π.Ο.Τ.
13. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/α/13-07-2010) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
14. Τις επιτακτικές ανάγκες πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής
εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το υποέργο 3 «Αρχαιολογική ανασκαφή»
του έργου «Αποστράγγιση και περιμετρική ενίσχυση θεμελίωσης Ιερού Ναού του Πρωτάτου».
15. Την ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσει
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου.
16. Την αριθ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού του
ΥΠ.ΠΟ.Τ.
17. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.2012), «Επείγουσες
ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015».
18. Το άρθρο 40 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23.02.2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα,
του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», με το οποίο παύουν να
ισχύουν οι περιορισμοί του Π.Δ. 164/2004.
19. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ
141/Α/21.06.2012) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμου και μετονομασία των Υπουργείων…».
20. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25.06.2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
21. Τις πιστώσεις 2013ΕΠ00880024 της ΣΑΕ 0088 του Π.Δ.Ε. (ΕΣΠΑ) για το υποέργο 3
«Αρχαιολογική ανασκαφή» του έργου «Αποστράγγιση και περιμετρική ενίσχυση θεμελίωσης Ιερού
Ναού του Πρωτάτου».
22. Την με αριθμ.πρωτ. 1970/26.02.2013 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Αποστράγγιση και
περιμετρική ενίσχυση θεμελίωσης Ιερού Ναού του Πρωτάτου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“Μακεδονία-Θράκη 2007-2013”.
23. Την υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/147894/77691/5388/2434/17.09.2013
έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 3 «Αρχαιολογική ανασκαφή» του έργου «Αποστράγγιση
και περιμετρική ενίσχυση θεμελίωσης Ιερού Ναού του Πρωτάτου» απολογιστικά και με
αυτεπιστασία από την 10η
ΕΒΑ.
24. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/161/25933/16-12-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμου.
25. Την υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/6643/933/828/188/13-01-2014 απόφαση για
έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε
Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιας του ΥΠ.ΠΟ.Α., για
την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων έργων τρίτων.
Ανακοινώνουμε
Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση
του έργου.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Αρχαιολόγος 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Ένας (1) Άνδρας

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  Ι. Ναός Πρωτάτου στο Αγίον Όρος

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τρεις (3) μηνες (από την ημερομηνία πρόσληψης)

————————–

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ Εργατοτεχνίτες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Τρεις (3) Άνδρες

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ι. Ναός Πρωτάτου  στο Αγίον Όρος

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τρεις (3) μηνες (από την ημερομηνία πρόσληψης)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι
αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία
έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της 10ης ΕΒΑ στον Πολύγυρο,

Πολυτεχνείου 12, ΤΚ 63100, Πολύγυρος Χαλκιδικής.
Υπόψη κ. Αικατερίνης Μιχαήλ, (τηλ. επικοινωνίας: 2371022060) (πληροφορίες δίνονται και στο
Τεχνικό Γραφείο Αγ.Όρους: 2310285163), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που
αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης, στις 07.04.2014 στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της
εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. ( http://www.yppo.gr) και της
ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 08.04.2014 έως
14.04.2014), από τις 09.00πμ έως τις 14.00.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού . Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων
και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει :
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική
ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα,
τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.
2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων:
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη
Διοικητικού Προσωπικού.
Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού
Προσωπικού.
Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από
σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν
απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από
τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση).
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ-ΤΕ–ΔΕ-ΥΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για όλες τις κατηγορίες νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα
συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι
υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΕ Αρχαιολόγοι
– Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ή Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής
τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία, πανεπιστημίου της ημεδαπής
ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας.
– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
– Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων
θέσεων).
Αν δεν υπάρξουν υποψήφιοι, οι οποίοι να διαθέτουν το προσόν της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας,
μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι και με πολύ καλή γνώση ή ακόμη και καλή γνώση ξένης
γλώσσας.
Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία τότε
οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς αυτή.
Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς εμπειρία
τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους με αυτή.
ΔΕ Εργατοτεχνίτες
– Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής.
– Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων εφόσον βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι με
εξειδίκευση χωρίς εμπειρία).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 σε
συνδυασμό με το Π.Δ. 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο η του Ν.3812/28-12-2009, όπως
ισχύουν. Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, θα
καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη
θέση και το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία αλλά με εξειδίκευση η οποία πρέπει
απαραίτητα να προκύπτει από τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
Για την κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται υπόψη ότι, για κλάσμα μισής μονάδας
και πάνω διατίθεται μια θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για έργα έρευνας, αναστήλωσης,
αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης Μνημείων Αρχαιολογικών χώρων και των
εκτελούμενων Έργων Μουσείων με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τεχνιτών υψηλής
εξειδίκευσης, θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση του άρθρου 18 του Ν.
2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Νόμου 3812/2009.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, κατατάσσονται
κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με βάση την βαθμολογία που
συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια.
Η κατάταξη υποψηφίων του εξειδικευμένου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, το οποίο
έχει εργασιακή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση κάτω των έξι (6) μηνών, γίνεται σε πίνακα
σύμφωνα με τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια κατά κλάδο και ειδικότητα μόνο εφόσον η
εξειδίκευση προκύπτει από τον τίτλο σπουδών. (π.χ. για τους Μηχανικούς τίτλο σπουδών που να
αποδεικνύει την εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, για τους εργατοτεχνίτες και
ειδικευμένους Εργάτες εξειδικευμένο τίτλο κατέχουν οι απόφοιτοι της σχολής Μαρμαροτεχνιτών
Πανόρμου Τήνου).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:
α. Ο βασικός τίτλος σπουδών, που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, βαθμολογείται ως
εξής: οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών, υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο
δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 110.
β. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες.
γ. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες.
δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
διακόσιες (200) μονάδες.
ε. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατό
(100) μονάδες.
στ. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής:
Άριστη γνώση – 70 μονάδες.
Πολύ καλή γνώση – 50 μονάδες.
Καλή γνώση – 30 μονάδες.
Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία
είναι αθροιστική.
Για την ειδικότητα των Αρχαιολόγων ΠΕ για την οποία προβλέπεται ως τυπικό προσόν η
άριστη γνώση ξένης γλώσσας από τον Οργανισμό του ΥΠΠΟΤ, αυτή αποτελεί και
βαθμολογούμενο κριτήριο με το αντίστοιχο αριθμό μονάδων, ενώ το ίδιο ισχύει για την πολύ
καλή ή καλή γνώση ξένης γλώσσας.
ζ. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που
απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
η. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά
μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 60 μήνες.
Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται
επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων, που προβλέπονται για τον αντίστοιχο
πρώτο τίτλο.
Για την κατηγορία ΔΕ:
α. Ο βασικός τίτλος σπουδών που απαιτείται βαθμολογείται ως εξής: ο βαθμός πτυχίου που
εκδίδεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα, διαιρείται με τον αριθμό 2 και πολλαπλασιάζεται με τον
αριθμό 110.
β. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά
μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 60 μήνες.
γ. Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ δωδεκάμηνης
τουλάχιστον φοίτησης, ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό
αντικείμενο της θέσης της εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται
σύμφωνα με την προκήρυξη (150 μονάδες -βαθμολογείται μόνο ένας τίτλος).
δ. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής:
Άριστη γνώση – 70 μονάδες.
Πολύ καλή γνώση – 50 μονάδες.
Καλή γνώση – 30 μονάδες.
Για το υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων
τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά
προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση
που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
«Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί
με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»
[Με ατομική ευθύνη του υποψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει
του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με
κάθειρξη μέχρι 10 ετών»,] δηλώνουν ότι:
 -1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούμενα
προσόντα για την προκηρυσόμενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και
αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα
έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
2. Έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (με την επιφύλαξη
της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα
με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου
για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι
έχουν εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή
έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).
δ) Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση:
Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
• Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική
διάρκεια, το αντικείμενο απασχόλησης και ο αριθμός των ημερομισθίων.
• Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση του
εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια
και το αντικείμενο της απασχόλησης.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά
με το αντικείμενο της εμπειρίας
• Υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
 Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ γίνονται επιπλέον δεκτά:
1. Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ δωδεκάμηνης
τουλάχιστον φοίτησης, ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό
αντικείμενο της θέσης της εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται
σύμφωνα με την προκήρυξη
2. Πτυχίο ή δίπλωμα ξένης γλώσσας

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤ/ΚΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση
πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, πράξη
αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και πρόσληψης
στα γραφεία της 10ης ΕΒΑ στον Πολύγυρο, Πολυτεχνείου 12, ΤΚ 63100, Πολύγυρος Χαλκιδικής,
και η Υπηρεσία θα εξετάσει την ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που λήγει μετά την
πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης. Για την υποβολή της
ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο πενήντα (50) ευρώ. Οι ενστάσεις
θα εξετάζονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5)
εργάσιμων ημερών. Αν η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται
στον ενιστάμενο. Σε περίπτωση δικαίωσης των ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων
για οποιονδήποτε λόγο, η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά
σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Υπηρεσία θα παρέχει την δυνατότητα
πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα
δικαιώματά τους, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου
έννομου συμφέροντος).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ κλπ
Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισμένου χρόνου, θα είναι τρεις (3)
μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα.
Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του υποέργου 3 (ΕΣΠΑ)
«Αρχαιολογική ανασκαφή» του έργου «Αποστράγγιση και περιμετρική ενίσχυση θεμελίωσης Ιερού
Ναού του Πρωτάτου».
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική
συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στις 07.04.2014 στα γραφεία της 10ης ΕΒΑ στον
Πολύγυρο, Πολυτεχνείου 12, ΤΚ 63100, Πολύγυρος Χαλκιδικής και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό
κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α.( http :// www . yppo . gr).

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
Ιωάννης Κανονίδης
Αρχαιολόγος
 

Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για το ενταγμένο στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ) έργο «Στερέωση και Αποκατάσταση του Πύργου του Αρσανά της Ι. Μ. Ξηροποτάμου Αγίου Όρους».

Ακολουθεί η προκήρυξη: 

Θέμα: Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για το ενταγμένο στο Ε.Π. 
«Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ) έργο «Στερέωση και Αποκατάσταση του Πύργου 
του Αρσανά της Ι. Μ. Ξηροποτάμου Αγίου Όρους».

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. 
2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης 
αρχαιολογικών έργων.
3. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/24.3.1992) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει 
έργων. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2, περ. η' του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009) 
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
5. Τον Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α/23.3.1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της 
Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
6. Το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει με τον Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α/28.12.2009) 
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
7. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α/30.6.2000) «Θέματα προετοιμασίας των 
Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις».
8. Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας Έργων 
Ολυμπιακής & άλλες διατάξεις».
9. Το Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α/30.8.1988) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου».
10. Το Π.Δ. 635/1985 (ΦΕΚ 232 Α/31.12.1985) που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων 
του Π.Δ. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
11. Το άρθρο 9 του Νόμου 2557/97 (ΦΕΚ 271/24.12.1997) και το άρθρο 3 του ΠΔ 64/99 
(ΦΕΚ 215/Α/19.10.1999).
12. Το άρθρο 42, παρ. 4 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α/23.12.2010) «Ενίσχυση και ανάπτυξη 
της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαθιστά την παρ 2 του άρθρου 10 
του Π.Δ. 99/1992, αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής προσωπικού από τους Προϊσταμένους των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.Π.Π.Ο.Τ.
13. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/α/13-07-2010) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
14. Τις επιτακτικές ανάγκες πρόσληψης τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου για το έργο «Στερέωση και Αποκατάσταση του Πύργου του Αρσανά της Ι. Μ. 
Ξηροποτάμου Αγίου Όρους».

15. Την ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσει 
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου.
16. Την αριθ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ.
17. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.2012), «Επείγουσες 
ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015».
18. Το άρθρο 40 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23.02.2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, 
του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», με το οποίο παύουν να 
ισχύουν οι περιορισμοί του Π.Δ. 164/2004.
19. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 
141/Α/21.06.2012) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμου και μετονομασία των Υπουργείων…».
20. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25.06.2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
21. Τις πιστώσεις 2010ΣΕ01480054 της ΣΑΕ 0148 του Π.Δ.Ε. (ΕΣΠΑ) για το έργο «Στερέωση 
και Αποκατάσταση του Πύργου του Αρσανά της Ι. Μ. Ξηροποτάμου Αγίου Όρους».
22. Την με αριθμ.πρωτ. 6372/07.09.2010 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Στερέωση και 
Αποκατάσταση του Πύργου του Αρσανά της Ι. Μ. Ξηροποτάμου Αγίου Όρους» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα “Μακεδονία-Θράκη 2007-2013”.
23. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ35-46/86302/3682/16.09.2010 έγκριση 
εκτέλεσης εργασιών του έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση του Πύργου του Αρσανά της Ι. Μ. 
Ξηροποτάμου Αγίου Όρους» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 10η
 ΕΒΑ.
24. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/161/25933/16-12-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμου.
25. Την υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/43811/5726/4866/1139/21-02-2014 
απόφαση για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου σε Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιας του 
ΥΠ.ΠΟ.Α., για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων έργων τρίτων

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα δύο (2) 
μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (με εξειδίκευση στις αναστηλωτικές, ανασκαφικές και οικοδομικές εργασίες) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Δύο (2) Άνδρες

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΙ. Μ. Ξηροποτάμου στο Αγίον Όρος
 ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δύο (2) μηνες (από την ημερομηνία πρόσληψης)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την 
υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι 
αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία 
έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της 10ης ΕΒΑ στον Πολύγυρο, 
Πολυτεχνείου 12, ΤΚ 63100, Πολύγυρος Χαλκιδικής.
Υπόψη κ. Αικατερίνης Μιχαήλ, (τηλ. επικοινωνίας: 2371022060) (πληροφορίες δίνονται και στο 
Τεχνικό Γραφείο Αγ.Όρους: 2310285163), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που 
αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης, στις 07.04.2014 στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της 
εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. ( http :// www . yppo . gr) και της 
ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 08.04.2014 έως 
14.04.2014), από τις 09.00πμ έως τις 14.00.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού . Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή 
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων 
και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει :
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική 
ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό 
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται 
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, 
τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων:
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη 
 Διοικητικού Προσωπικού. 
Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την 
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού 
Προσωπικού.
Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής 
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, 
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από 
σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν 
απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους 
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από 
τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συμπαράσταση). 
-ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ-ΤΕ–ΔΕ-ΥΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για όλες τις κατηγορίες νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή 
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 
συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι 
υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες
– Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
– Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης 
θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων εφόσον βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι με 
εξειδίκευση χωρίς εμπειρία).
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν του απολυτηρίου τίτλου 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, αλλά με 
συναφή εμπειρία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 σε 
συνδυασμό με το Π.Δ. 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο η του Ν.3812/28-12-2009, όπως 
ισχύουν. Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, θα 
καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη 
θέση και το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία αλλά με εξειδίκευση η οποία πρέπει 
απαραίτητα να προκύπτει από τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. 
Για την κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται υπόψη ότι, για κλάσμα μισής μονάδας 
και πάνω διατίθεται μια θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για έργα έρευνας, αναστήλωσης, 
αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης Μνημείων Αρχαιολογικών χώρων και των 
εκτελούμενων Έργων Μουσείων με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τεχνιτών υψηλής 
εξειδίκευσης, θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση του άρθρου 18 του Ν. 
2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Νόμου 3812/2009.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, κατατάσσονται 
κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με βάση την βαθμολογία που 
συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια.
Η κατάταξη υποψηφίων του εξειδικευμένου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, το οποίο 
έχει εργασιακή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση κάτω των έξι (6) μηνών, γίνεται σε πίνακα 
σύμφωνα με τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια κατά κλάδο και ειδικότητα μόνο εφόσον η 
εξειδίκευση προκύπτει από τον τίτλο σπουδών. (π.χ. για τους Μηχανικούς τίτλο σπουδών που να 
αποδεικνύει την εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, για τους εργατοτεχνίτες και 
ειδικευμένους Εργάτες εξειδικευμένο τίτλο κατέχουν οι απόφοιτοι της σχολής Μαρμαροτεχνιτών 
Πανόρμου Τήνου). 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Για την κατηγορία ΥΕ:
 α. η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) 
μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 60 μήνες.
β. ο αριθμός των ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με εκατό (100) μονάδες για καθένα από τα 
δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες (200) μονάδες για κάθε ένα από τα επόμενα ανήλικα 
τέκνα.
γ. ο χρόνος ανεργίας για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως οκτώ συνολικά βαθμολογείται με 
πενήντα (50) μονάδες.
δ. αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με τριακόσιες (300) 
μονάδες.
ε. η ηλικία των υποψηφίων βαθμολογείται ως εξής: 
Για ηλικία έως 24 ετών – πενήντα (50) μονάδες.
Για ηλικία άνω των 24 ετών και έως 30 ετών – εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
Για ηλικία άνω των 30 ετών – μηδέν (0) μονάδες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων 
τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά 
προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση 
που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
«Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί 
με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»
[Με ατομική ευθύνη του υποψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει 
του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο 
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 
κάθειρξη μέχρι 10 ετών»,] 
 δηλώνουν ότι:
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούμενα 
προσόντα για την προκηρυσόμενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και 
αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα 
έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
 2. Έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (με την επιφύλαξη 
της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα 
με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε 
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα 
παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο 
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
 3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου 
για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι 
έχουν εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή 
έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994). 
δ) Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση:
Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια 
της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 
εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
• Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική 
διάρκεια, το αντικείμενο απασχόλησης και ο αριθμός των ημερομισθίων.
• Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση του 
εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια 
και το αντικείμενο της απασχόλησης.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια 
της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά 
με το αντικείμενο της εμπειρίας 
• Υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη 
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΥΕ γίνονται επιπλέον δεκτά: 
1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.
3. Για την πολυτεκνική ιδιότητα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου 
δήμου ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤ/ΚΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση 
πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, πράξη 
αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και πρόσληψης 
στα γραφεία της 10ης ΕΒΑ στον Πολύγυρο, Πολυτεχνείου 12, ΤΚ 63100, Πολύγυρος Χαλκιδικής, 
και η Υπηρεσία θα εξετάσει την ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που λήγει μετά την 
πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης. Για την υποβολή της 
ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο πενήντα (50) ευρώ. Οι ενστάσεις 
θα εξετάζονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών. Αν η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται 
στον ενιστάμενο. Σε περίπτωση δικαίωσης των ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων 
για οποιονδήποτε λόγο, η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά 
σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Υπηρεσία θα παρέχει την δυνατότητα 
πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου 
έννομου συμφέροντος).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ κλπ
Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισμένου χρόνου, θα είναι δύο (2) 
μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 
Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα.
Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου (ΕΣΠΑ) 
«Στερέωση και Αποκατάσταση του Πύργου του Αρσανά της Ι. Μ. Ξηροποτάμου Αγίου Όρους».
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική 
συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στις 07.04.2014 στα γραφεία της 10ης ΕΒΑ στον 
Πολύγυρο, Πολυτεχνείου 12, ΤΚ 63100, Πολύγυρος Χαλκιδικής και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό 
κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α.( http :// www . yppo . gr).

 Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας 
 Ιωάννης Κανονίδης 
 Αρχαιολόγος 

 Ετικέτες