Βατοπαιδινοί πατέρες ψάλλουν: Στιχηρά Αίνων της Αναλήψεως

Loading...


– «Αγγελικώς οι εν κόσμω…», «Οι αρχηγοί τών Αγγέλων…», «Οι Γαλιλαίοι ορώντες…», Στιχηρά Προσόμοια των Αίνων της Eορτής της .

Ήχος α’ Αγγελικώς οι εν κόσμω, πανηγυρίσωμεν, τώ επί θρόνου δόξης, Θεώ εποχουμένω, κραυγάζοντες τόν ύμνον, Άγιος εί, ο Πατήρ ο ουράνιος, ο συναίδιος Λόγος, Άγιος ει, καί τό Πνεύμα τό πανάγιον. (Δίς) Οι αρχηγοί τών Αγγέλων, κατανοούντες Σωτήρ, τό τής ανόδου ξένον, διηπόρουν αλλήλοις, Τίς η θέα αύτη; άνθρωπος μέν, τή μορφή ο ορώμενος, ως δέ Θεός, υπεράνω τών ουρανών, μετά σώματος ανέρχεται. Οι Γαλιλαίοι ορώντες, αναληφθέντα σε, από τού Ελαιώνος, μετά σώματος Λόγε, ήκουον Αγγέλων, βοώντων αυτοίς, Τί εστήκατε βλέποντες; ούτος ελεύσεται πάλιν μετά σαρκός, καθ’ όν τρόπον εθεάσασθε.tilegrafima.gr