«Ιούδας ο δούλος και δόλιος» (ΗΧΗΤΙΚΟ)

Loading...


Από τους Αίνους της Μ. Πέμπτης. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Άγιο Σπυρίδωνα Παγκρατίου, Μ. Τετάρτη εσπέρας, 2013. Ψάλλει ο φιλόλογος και ιεροψάλτης Αντρέας Παντελίδης. Το μουσικό κείμενο από την Μ. Εβδομάδα του Ι.Θ.Σακελλαρίδη, εκδόσεις Δημητράκου 1923, σ. 53-54.

Ήχος β’.

Ἰούδας ὁ δοῦλος καὶ δόλιος, ὁ μαθητὴς καὶ ἐπίβουλος, ὁ φίλος καὶ διάβολος, ἐκ τῶν ἔργων ἀπεφάνθη· ἠκολούθει γὰρ τῷ Διδασκάλῳ, καὶ καθ’ ἑαυτὸν ἐμελέτησε τὴν προδοσίαν, ἔλεγεν ἐν ἑαυτῷ· Παραδώσω τοῦτον, καὶ κερδήσω τὰ συναχθέντα χρήματα, ἐπεζήτει δὲ καὶ τὸ μύρον πραθῆναι, καὶ τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατηθῆναι, ἀπέδωκεν ἀσπασμόν, παρέδωκε τὸν Χριστόν, καὶ ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν, οὕτως ἠκολούθει, ὁ μόνος εὔσπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος.Ετικέτες