Η Κλίμακα των Αρετών

Η ελάττωσις τού κακού γεννά τήν αποχή από τό κακό.

Η αποχή από τό κακό είναι η αρχή τής μετανοίας.

Η αρχή τής μετανοίας είναι η αρχή τής σωτηρίας.

Η αρχή τής σωτηρίας είναι η καλή πρόθεσις.

Η καλή πρόθεσις γεννά τούς κόπους.

Αρχή τών κόπων είναι οι αρετές.

Η αρχή τών αρετών είναι τό άνθος τής πνευματικής ζωής.

Τό άνθος τής αρετής είναι η αρχή τής πνευματικής εργασίας.

Η πνευματική εργασία είναι τέκνο τής αρετής καί αυτής τέκνο η συνέχισις καί συχνότης τής εργασίας.

Καρπός καί τέκνο τής συνεχούς καί επιμελούς εργασίας είναι η έξις: (η μόνιμη δηλαδή συνήθεια).

Τέκνο τής έξεως είναι η ποίωσις (νά γίνει δηλαδή η αρετή ένα μέ τήν ψυχή. Φυσική κατάστασίς της).

Η ποίωσις στό καλό γεννά τό φόβο τού Θεού.

Ο φόβος γεννά τήν τήρηση τών εντολών – είτε τών επουρανίων είτε τών επιγείων.

Η τήρησις τών εντολών είναι απόδειξις τής αγάπης πρός τόν Θεόν.

Αρχή τής αγάπης είναι τό πλήθος τής ταπεινώσεως.

Τό πλήθος δέ τής ταπεινώσεως είναι θυγατέρα τής απαθείας.

Η απόκτησις τής απαθείας είναι η πληρότης τής αγάπης, δηλαδή η πλήρης κατοίκησις τού Θεού σέ όσους έγιναν μέ τήν απάθεια «καθαροί τή καρδία ότι αυτοί τόν Θεό όψονται».

Η ιστορία είναι μιά μακρόχρονη προεργασία τοκετού: εδώ κάτω υφαίνεται αργά τό πνευματικό σώμα μας, όπως τό φυσικό σώμα μέσα στόν κόλπο τής μητέρας.

Αντίθετα όμως απ ό,τι τό παιδί μέσα στό μητρικό κόλπο, ο άνθρωπος στήν πορεία του γιά τόν εξαγνισμό, δέχεται πολλές αποκαλύψεις, γιά τή ζωή στήν οποία πρόκειται νά γεννηθεί.