Η Ο­σί­α Πα­ρα­σκευ­ή η Επι­βα­τη­νή (14 O­κτω­βρί­ου) και τα Βαλκάνια

Loading...


Ει­ναι γνω­στο ο­τι ο κα­θε Α­γιος α­νη­κει σ᾿ ο­λο­κλη­ρη την του Χρι­στού Εκ­κλη­σι­α, α­νε­ξαρ­τη­τα α­πο τον το­πο που γεν­νη­θη­κε ή και δρα­στη­ρι­ο­ποι­η­θη­κε.

Μπο­ρεί ε­νας Α­γιος να μην ει­ναι και το­σο γνω­στος κα­που. Αυ­το δεν ση­μαί­νει ο­τι δεν ευ­λο­γεί και δεν προ­στα­τεύ­ει τους πι­στους ε­κεί­νου του το­που.

Η συνέχεια εδώΕτικέτες