«Η Εκκλησία προϋπόθεση της σωτηρίας»

Loading...


Η Εκκλησία κατά την Ορθόδοξο Πίστη μας είναι προϋπόθεσις της σωτηρίας μας.

Γι’ αυτό και στο Σύμβολο της Πίστεως, αφού ομολογούμε πίστι στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ομολογούμε ότι πιστεύουμε και «εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν».

Είναι γνωστός ο λόγος του αγίου Κυπριανού ότι: «εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία» ή ότι «δεν δύναται να έχη τον Θεόν πατέρα εκείνος, όστις δεν έχει την Εκκλησίαν μητέρα». Η Εκκλησία είναι το Σώμα του Χριστού, στο οποίο ο Χριστός διά των Αγίων Μυστηρίων μας συσσωματώνει και μας κάνει μέλη Του.

∆ια του Χριστού ενωνόμεθα και κοινωνούμε με την Αγίαν Τριάδα και μεταξύ μας. Έτσι τα πρώην διασκορπισμένα τέκνα του Θεού συνάγονται από τον Χριστό εις εν (Ιωάν. ια’ 52). Γινόμεθα πάλι οικείοι του Θεού, λαός του Θεού, βασίλειον ιεράτευμα…

Ο εν Χριστώ άνθρωπος στο Σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, αποκαταλάσσεται (συμφιλιώνεται) με τον Θεό, δικαιώνεται, ζωοποιείται, φωτίζεται, αγιάζεται, σώζεται, γίνεται Θεός κατά χάριν, εφ’ όσον βέβαια και ο ίδιος προσφέρει διά της ασκήσεως και της υπακοής στις εντολές του Θεού την ελευθερία του στον Θεό. Στην Εκκλησία ο Χριστιανός ξεπερνά τον νοσηρό ατομικισμό, την φιλαυτία και αποκτά την αγίαν εν Χριστώ κοινωνικότητα και αδελφωσύνη.

Γιά μας τους Ορθοδόξους προηγείται η Εκκλησία και έπεται η σωτηρία. ∆ικαιούμεθα και σωζόμεθα, επειδή ο Χριστός μας κάνει μέλη του Σώματός Του.

Σωζόμεθα στην Εκκλησία, που κατά τον απόστολο Παύλο είναι «στύλος και εδραίωμα της Αληθείας» και που κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου είναι θεμελιωμένη «επί την πέτραν» (την ομολογία του Θεανθρώπου Χριστού) και γι’ αυτό ούτε αι πύλαι του Άδου θα κατισχύσουν αυτής.

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου
† Αρχιμ. Γεώργιος

Αποσπάσματα από άρθρο με τίτλο «Εκκλησία και Ενορία»,
δημοσιευθέν εις τον συλλογικόν τόμον «ΕΝΟΡΙΑ», εκδ. «ΑΚΡΙΤΑΣ», Νέα Σμύρνη, 1990.Ετικέτες