ΟΦΘΑΛΜΟΙ

Όλα τα μάτια στραμμένα σε Σένα!

Ιούλιος 29, 2017 στις 20:00 μμ

Ο τίτλος μας προέρχεται άπό τόν 15ο στίχο τοϋ 144ου Ψαλμοϋ, πού λέει: «Οί οφθαλμοί πάντων εις σέ έλπίζουσι καί […]