χρηστότητα

Ο Δαβίδ παρακαλούσε ζητώντας τρία πράγματα: «χρηστότητα, παιδείαν καί γνώσιν»

Μάιος 22, 2014 στις 12:25 μμ

Πολλές ψυχές έχουν προτερήματα, άλλες ευφυΐα του μυαλού, και άλλες ασκητικές ικανότητες. Αλλά όταν ούτε ή πράξη ούτε ή ευφυΐα […]

Χωρίς τη χρηστότητα η γνώση είναι άχρηστη

15
Νοεμβρίου 25, 2013 στις 11:30 πμ

Πολλές ψυχές έχουν προτερήματα, άλλες ευφυΐα του μυαλού, και άλλες ασκητικές ικανότητες. Αλλά όταν ούτε ή πράξη ούτε ή ευφυΐα […]