Πράξη και θεωρία στον Χριστιανισμό

Πράξη και θεωρία στον Χριστιανισμό

.
Αύγουστος 5, 2013 στις 12:00 μμ

Οι ό­ροι πρά­ξις και θε­ω­ρί­α, α­νή­κουν στον θη­σαυ­ρό της αρ­χαί­ας ελ­λη­νι­κής γλώσσας. Ο πρώ­τος προ­έρ­χε­ται α­πό το ρή­μα πράτ­τω που […]