ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

Λόγοι περί Θείας κρίσεως

1
Σεπτέμβριος 11, 2013 στις 18:11 μμ

Ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει «Αυτοί (οι κοσμικοί) μίαν μόνον μέθοδον δεν κατώρθωσαν να εφεύρουν, μίαν μέθοδον που θα τους δίνη […]