περιουσιας

Πως θα γίνεται η απογραφή της εκκλησιαστικής περιουσίας

Μάιος 20, 2016 στις 9:00 πμ

Σύνταξη εκθέσεων απογραφής εκκλησιαστικής περιουσίας (47 παρ. 3.β ν. 590/1977, 25 παρ. 1 ν. 4301/2014 – παρατηρήσεις επί των πράξεων […]