Ο ερχομός των δύο Προφητών της Αποκαλύψεως στα έσχατα χρόνια. Ποιοι θα είναι οι δυο Προφήτες;

Ο ερχομός των δύο Προφητών της Αποκαλύψεως στα έσχατα χρόνια. Ποιοι θα είναι οι δυο Προφήτες;

.
Ιούλιος 19, 2013 στις 13:30 μμ

Και δώσω τοις δυσί μάρτυσί μου, και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους. ούτοι εισιν αι δύο ελαίαι και […]