ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ

Έναρξη των μαθημάτων Κατηχήσεως και Νοηματικής Γλώσσας στην Αποστολική Διακονία (φωτο)

1
Οκτώβριος 4, 2013 στις 14:51 μμ

Η Α­πο­στο­λι­κή Δι­α­κο­νί­α της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος έ­χον­τας ως θε­μέ­λιο την Ορ­θό­δο­ξη Πνευ­μα­τι­κό­τη­τα, την Α­γι­ο­γρα­φι­κή και Πα­τε­ρι­κή Θε­ο­λο­γί­α και με […]