λόγου

Η δύναμη του καλού λόγου

15
Σεπτέμβριος 6, 2013 στις 7:44 πμ

Αγίου Λουκά αρχιεπισκόπου Κριμαίας «Και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτώ· […]