κατοικείς

Οι τρεις παραγγελίες

alt
Δεκέμβριος 11, 2013 στις 21:22 μμ

Ρώτησε κάποιος μοναχός τον αββά Αντώνιο: «Τι αν φυλάξω, θα είμαι αρεστός στον Θεό;» Και απάντησε ο Γέροντας: