ιεροκατηγόρων

Η υποκρισία των ιεροκατηγόρων…

Μάιος 23, 2016 στις 17:52 μμ

Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου Αναγινώσκω ότι πάσαν την κρίσιν έδωκεν ο Πατήρ τω Υιώ (Ιωάν. Ε’ 22). Βλέπω δε εξ […]