Η ΝΟΗΤΗ ΚΛΙΜΑΞ

Καστορίας Σεραφείμ: Η νοητή κλίμαξ

1
Σεπτέμβριος 13, 2013 στις 14:51 μμ

«Καθ’ εκάστην αυτόν (τον Σταυρόν) υψούντες και προσκυνούντες μη παυσώμεθα, άχρις αν… τον πονηρόν τούτον αιώνα και τας αυτού δυσχερείας […]