Επιλύχνιος

Τι είναι η Επιλύχνιος Ευχαριστία (Φως Ιλαρόν);

15
Σεπτέμβριος 23, 2013 στις 10:51 πμ

Φως ιλαρόν Φως ιλαρόν άγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου, άγίου, μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ήλίου δύσιν, ίδόντες φως […]