Με ιδιαίτερες αναφορές στην Ουκρανία το αναστάσιμο μήνυμα Κύριλλου

Loading...


«Ιδιαιτέρα δέησις ημών σήμερον είναι υπέρ των λαών της Ρωσσίας και της Ουκρανίας προκειμένου να επικρατήσει ειρήνη εις τας διανοίας και τας καρδίας των όμαιμων και ομοδόξων αδελφών, να αποκατασταθούν οι διακοπείσες σχέσεις και η τόσον απαραίτητος συνεργασία.» Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων στο πασχαλινό μήνυμά του ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος. 

Ολόκληρο το μήνυμα έχει ως εξής: 

Πεφιλημένοι εν Κυρίω Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς, Σεβαστοί Πρεσβύτεροι και Διάκονοι, Θεοφιλείς Μοναχοί και Μοναχές, Αγαπητοί μου Αδελφοί!

          Τη αυτήκλητή και αγία ημέρα, ότε ο κόσμος όλος ορατός τε και αόρατος (βλ. Κανών του Πάσχα) εγκομιάζει τον Αρχηγόν της ζωής και τον Νικητήν του θανάτου, προς πάντες υμάς απευθύνω εγκάρδιον χαιρετισμόν:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

         Από χρόνον εις χρόνον ως επινίκιον άδεται η καλή είδησις κινούσα ημάς να αναπέμψωμεν αίνους τω Θεώ και Σωτήρι ημών θανάτω θάνατον πατήσαντι και καταστήσαντι ημάς κοινωνούς της μελλούσης αιωνίου ζωής.

Την εορτών εορτήν και πανήγυριν πανηγύρεων εορτάζοντες μετά ιδιαιτέρου πνευματικής αισθήσεως αναμιμνησκόμεθα του λυτρωτικού αγώνος του Σωτήρος του κόσμου, των Σταυρικών Αυτού Παθών και της λαμπρής Αναστάσεως. Το Πάσχα δεν είναι εις όμορφος θρύλος, ούτε μια αφηρημένη θεολογία, αλλά ούτε και φόρος τιμής εις το πάλαι ποτέ καθιερωθέν λαικόν έθιμον. Είναι η ουσία και ο πυρήν του χριστιανισμού. Είναι νίκη την οποίαν ο Θεός εχαρίσατο ημίν.

Από την εποχήν των αποστόλων έως και σήμερον η Εκκλησία κηρύττει την Ανάσταστιν του Χριστού ως το πλέον μεγαλύτερον θαύμα εις την ιστορίαν της ανθρωπότητος. Δεν παρουσιάζει αυτό το θαύμα ως Ευαγγελικόν γεγονός και μόνον, αλλά, και είναι ιδιαίτερο σημανατικόν, ως εν κρίσιμον γεγονός δι’όσους αγκαλίασαν την καλήν είδησιν περί του Πάσχα. Η εν λόγω εορτή αφορά άμεσα τον καθένα από εμάς, διότι η Αναστασις του Χριστού, η υπό του Κυρίου λύτρωσις του πεπτωκότος ημών κόσμου προκαλεί την πλέον μεγαλυτέραν χαρά, την οποίαν δύναται να αισθάνεται ο άνθρωπος. Όσον περίπλοκος να είναι η ζωή ημών, από όσας βιοτικάς συμφοράς και να κλυδωνιζώμεθα, όποιες θλίψεις εξ ανθρώπων και ατέλειες του περιβάλλοντος κόσμου και να υπομείνωμεν, όλα ταύτα ουδέν είναι συγκρινόμενα προς εκείνην πνευματικήν χαράν και ελπίδαν της αιωνίου σωτηρίας, την οποίαν μας χαρίζει ο Θεός.

Κατά τον Απόστολον Παύλον, Ο εγείρας τον Χριστόν εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών διά το διά το ενοικούν αυτού Πνεύμα εν ημίν (βλ. Ρωμ. 8.11).

Τη λαμπρά ημέρα της του Χριστού Αναστάσεως ευγνωμοσύνη προς τον Θεόν πληροί τας ψυχάς των εκατομμυρίων πιστών ενώ η επίγειος ημών ύπαρξις αποκτά το ουσιαστικο της νόημα. Το Πάσχα είναι η πανηγυρική νίκη επί του θανάτου, ο μέγας θρίαμβος της ζωής, φέρνων αγάπην, ειρήνην και πνευματικήν μεταμόρφωσιν.

Δι΄εορτασμού του Πάσχα κάθε φορά εγκαινιάζομεν τρόπον τινά μια νέαν περίοδον εις την ζωήν ημών, διότι η Ανάστασις του Κυρίου ανανεώνει την ανθρωπίνην φύσι, την στηρίζει εις τας δοκιμασίας και ενδυναμώνει εις κάθε αγαθοεργίαν.

Το Αναστάσιμο μήνυμα το οποίον ανέτρεψεν ολόκληρην την πορείαν της παγκοσμίου ιστορίας, μας ωθεί προς τόσον απαραίτητες διά την σύγχρονον κοινωνίαν ηθικήν μεταμόρφωσιν και πνευματικήν ανανέωσιν. Υπενθυμίζει εις τους ανθρώπους τας καταβολάς του χριστιανισμού καθώς και την επικείμενην αιώνιον Βασιλείαν, όπου «ο Θεός έσται τα πάντα εν πάσιν» (Α’ Κορ. 15.28).

Κατά τας λαμπράς ημέρας του αναστάσιμου θριάμβου καλούμεθα όπως καταστήσωμεν κοινωνούς της χαράς μας τους συγγενείς και τους οικείους μας, δείξωμεν αυτοίς την έμπρακτον αγάπην και ελεημονσύνην. Τοιαύτη είναι η ευλογημένη εις τους αιώνας παράδοσις, στοιχούντες τη οποία, επιβεβαιούμεν ότι είμεθα κοινωνοί της κληρονομίας του Χριστού και πιστεύομεν ότι αληθώς ανέστη ο Κύριος.

Νυν όπως και παλαιότερα η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ρωσσίας μεθ’αφοσιώσεως επιτελεί την σωτηριώδην αυτής αποστολή διά της, μέσω αόκνων προσπαθειών διακηρύξεως της Θείας δικαιοσύνης και των διαχρονικής αξίας ευαγγελικών εντολών, εκκλήσεως διά την είρήνην και ομόνοιαν, συμβολής εις την πνευματικήν ενότηταν των εν χώραις της ποιμαντικής ευθύνης του Πατριαρχείου Μόσχας λαών.

Ιδιαιτέρα δέησις ημών σήμερον είναι υπέρ των λαών της Ρωσσίας και της Ουκρανίας προκειμένου να επικρατήσει ειρήνη εις τας διανοίας και τας καρδίας των όμαιμων και ομοδόξων αδελφών, να αποκατασταθούν οι διακοπείσες σχέσεις και η τόσον απαραίτητος συνεργασία.

Ο χριστιανισμός εν τη διακυρήξει της υπερβαλλούσης της γνώσεως αγάπης του Θεού (βλ. Εφ. 3. 19) ενώνει τους ανθρώπους πέραν των εθνικών, των πολιτισμικών και κρατικών ορίων, επειδή το φως Χριστού φαίνει πάσι (βλ. Ιω. 1.9).

Ο Αναστάς Κύριος δώη πάσιν ημίν όπως ψυχοφελώς συνεχίσωμεν την επί γης πορείαν ημών, αναμιμνησκόμενοι του ύψους της χριστιανικής ευθύνης και της κλήσεως να αποκτώμεν οι ίδιοι και να συμβάλωμεν εις την απόκτησιν υπό των πέριξ ημών της αδιασαλεύτου πίστεως, της ειλικρινούς αγάπης και της ακλονήτου ελπίδος. Η χαρά της εορτής αυτής είθε να ενισχύη ημάς και να παροτρύνη προς αγαθοεργίαν, να ενθαρρύνη και να ενδυναμώνη εν μέσω τρικυμίας της θαλάσσης του βίου ώστε να έχωμεν αντοχήν και να μη χάνωμεν την ηρεμίαν, να αγωνιζώμεθα κατά των σκανδάλων και πειρασμών και, όπως έλεγεν ο Οσιος Σέργιος του Ραντονέζ, να αντιμετωπίσωμεν τον αποτρόπαιον διχασμόν του κόσμου τούτου.

Το ανατέλλον εκ του Ζωοδόχου Τάφου φως της δόξης του Χριστού είη μεθ΄ημών και φωτίση τας καρδίας ημών, αγκαλιάζον τους εγγύς και τους μακράν και κάθε χρήζοντα φροντίδος και βοηθείας ημών.

Συγχαίρων πάντες υμάς επί τη μεγάλη εορτή του Αγίου Πάσχα, εύχομαι υμίν αφθονία των πνευματικών δωρεών, σωματικήν δύναμιν και ευλογημένην ενίσχυσιν άνωθεν ώστε νικηφόρως να πορευθήτε οπίσω του Χριστού. Αμήν.

Εν Μόσχα

Άγιον Πάσχα 2014

 

† ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών

ΚύριλλοςΕτικέτες